bilmek bil‧mek işlik

 1. Bir zady aňşyrmak, akyl ýetirmek, bir zatdan habarly bolmak.

  • Reýhan arap ahyr bolmajagyny bildi. («Görogly» eposy)

  • Bolmanda-da seniň bu ýerde hemişelik däldigiňi men bilýärin! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Bir zady özleşdirmek.

  • Şahyryň bu dörtlemesini häzir Türkmenleriň köpüsi ýatdan bilýär. («Edebiýat»)

  • Kartany oňly bilemok. Ýöne adyny aýdaýyn. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Syzmak, duýmak.

  • Olar görmek, eşitmek, ys almak, tagamy bilmek we daşky täsirleri duýmak organlaryndan ybaratdyr. (S. K. Karanow, Trahoma we oňa garşy göreş)

 4. Tanamak.

  • Men onuň kimdigini bilmek isleýärin! Sen ony açyk bilýärmiň? (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

 5. Bir işi, wezipäni ýerine ýetirmegi başarmak, oňarmak.

  • Ol özüniň işini bilýär. Bilen bilenin işlär, bilmedik barmagyny dişlär. (nakyl)

  • Bilmeseň, bileniňkä git. (nakyl)

  • Bilene ýagty, bilmedige garaňky. (nakyl)

 6. Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän işlikleri bilen birlikde modallyk görkezýär.

  • Ýüzüp bilmek, alyp bilmek, göterip bilmek, ýazyp bilmek we ş. m.

bilmezlige salmak

Bilmediksirän bolmak, aňmazlyk, etmek.

köp bilen bolmak

seret köp

 • Sen özüňne tabşyrylan zady etmän, köp bilen bolup, şyltak gazanýarsyň. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • bildi
 • bildi-de
 • bildigem
 • bildigi
 • bildigim
 • bildigimizden
 • bildiginden
 • bildigini
 • bildigiçe
 • bildigiň
 • bildigiňden
 • bildik
 • bildikleri
 • bildiklerinden
 • bildikmi
 • bildiler
 • bildim
 • bildimem
 • bildimi
 • bildimmi
 • bildir
 • bildiň
 • bildiňem
 • bildiňiz
 • bildiňizmi
 • bildiňmi
 • bileli
 • bileliň
 • bilem
 • bilemizok
 • bilemok
 • bilemokmy
 • bilen
 • bilende
 • bilenden
 • bilendi
 • bilendigi
 • bilendigimi
 • bilendigine
 • bilendigini
 • bilendikleri
 • bilendiklerine
 • bilendiklerini
 • bilendir
 • bilene
 • bilenem
 • bileni
 • bilenim
 • bilenimden
 • bilenimi
 • bilenimiz
 • bileninden
 • bilenine
 • bilenini
 • bileniň
 • bileniňden
 • bileniňe
 • bileniňi
 • bilenler
 • bilenlere
 • bilenleri
 • bilenlerimizden
 • bilenlerinden
 • bilenlerine
 • bilenlerini
 • bilenleriniň
 • bilenleriň
 • bilenligi
 • bilenligiň
 • bilenlik
 • bilenmi
 • bilenmikä
 • bilenmiş
 • bilenok
 • bilenokdy
 • bilenoklar
 • bilenoklarmy
 • bilenokmy
 • bilensoň
 • biler
 • biler-de
 • bilerden
 • bilerdi
 • bilerdik
 • bilerdiler
 • bilerdim
 • bilerdiň
 • bilerdiňiz
 • bilere
 • bileri
 • bilerin
 • bilerine
 • bilerinmi
 • bileris
 • bilerismi
 • bilerkä
 • bilerler
 • bilerlermi
 • bilerlik
 • bilermi
 • bilermikä
 • bilersiň
 • bilersiňiz
 • bilersiňizmi
 • bilerçe
 • bilesi
 • bilesim
 • bilesimiz
 • bilesiň
 • bilesiňiz
 • bileýin
 • bileýinmi
 • bileňok
 • bileňokmy
 • bilgin
 • bilibem
 • bilip
 • bilipdi
 • bilipdiler
 • bilipdim
 • bilipdir
 • bilipdir-de
 • bilipdirler
 • bilipjik
 • bilipmi
 • bilipsiň
 • bilipsiňiz
 • biliň
 • biljege
 • biljegem
 • biljegi
 • biljegime
 • biljegimi
 • biljegimiz
 • biljegimize
 • biljegimizi
 • biljeginden
 • biljegine
 • biljegini
 • biljeginiň
 • biljegiň
 • biljegiňden
 • biljegiňe
 • biljegiňi
 • biljegiňiz
 • biljegiňizde
 • biljegiňize
 • biljegiňiň
 • biljek
 • biljekden
 • biljekdi
 • biljekdigi
 • biljekdigime
 • biljekdigimi
 • biljekdigimiz
 • biljekdigimizden
 • biljekdigimize
 • biljekdigimizi
 • biljekdiginde
 • biljekdigine
 • biljekdigini
 • biljekdiginiň
 • biljekdigiňe
 • biljekdigiňizi
 • biljekdik
 • biljekdikleri
 • biljekdiklerini
 • biljekdiler
 • biljekdir
 • biljekler
 • biljeklerde
 • biljekleri
 • biljeklerine
 • biljeklerini
 • biljekleriň
 • biljekligi
 • biljeklik
 • biljekmi
 • bilme
 • bilmedi
 • bilmedi-de
 • bilmedige
 • bilmedigi
 • bilmedigim
 • bilmedigine
 • bilmedigini
 • bilmedigiň
 • bilmedigiňi
 • bilmedik
 • bilmedik-de
 • bilmedikden
 • bilmedikler
 • bilmediklere
 • bilmedikleri
 • bilmediklerini
 • bilmedikleriniň
 • bilmedikleriň
 • bilmedikçe
 • bilmediler
 • bilmedim
 • bilmedim-de
 • bilmedimi
 • bilmedimmi
 • bilmediň
 • bilmediňiz
 • bilmediňizmi
 • bilmediňmi
 • bilmegem
 • bilmegi
 • bilmegidir
 • bilmegim
 • bilmegimiz
 • bilmegimize
 • bilmegin
 • bilmeginde
 • bilmeginden
 • bilmegindäki
 • bilmegine
 • bilmegini
 • bilmeginiň
 • bilmegiň
 • bilmegiňi
 • bilmegiňiz
 • bilmegiňizde
 • bilmejege
 • bilmejegi
 • bilmejegime
 • bilmejegimi
 • bilmejegimiz
 • bilmejegimize
 • bilmejegimizi
 • bilmejeginden
 • bilmejegine
 • bilmejegini
 • bilmejeginiň
 • bilmejegiň
 • bilmejegiňe
 • bilmejegiňi
 • bilmejegiňizde
 • bilmejek
 • bilmejekdi
 • bilmejekdigi
 • bilmejekdigime
 • bilmejekdigimi
 • bilmejekdigimiz
 • bilmejekdiginden
 • bilmejekdigine
 • bilmejekdigini
 • bilmejekdiginiň
 • bilmejekdikleri
 • bilmejekdiklerini
 • bilmejekdiler
 • bilmejekler
 • bilmejeklerdir
 • bilmejeklere
 • bilmejekleri
 • bilmejeklerine
 • bilmejeklerini
 • bilmejekleriniň
 • bilmejekleriň
 • bilmejekligi
 • bilmek
 • bilmekde
 • bilmekden
 • bilmekdigini
 • bilmekdir
 • bilmekleri
 • bilmeklerine
 • bilmeklerini
 • bilmekleriniň
 • bilmeklige
 • bilmekligi
 • bilmekliginde
 • bilmekligine
 • bilmekligini
 • bilmekliginiň
 • bilmekligiň
 • bilmeklik
 • bilmeklikde
 • bilmeklikden
 • bilmeklikdir
 • bilmekçi
 • bilmelem
 • bilmelere
 • bilmeli
 • bilmelidi
 • bilmelidigi
 • bilmelidigine
 • bilmelidigini
 • bilmelidiginiň
 • bilmelidim
 • bilmelidir
 • bilmelidirler
 • bilmerin
 • bilmerinmi
 • bilmeris
 • bilmerismi
 • bilmersiň
 • bilmersiňiz
 • bilmersiňizmi
 • bilmese
 • bilmese-de
 • bilmesegem
 • bilmesek
 • bilmesek-de
 • bilmeseler
 • bilmeselerem
 • bilmesem
 • bilmesem-de
 • bilmesemem
 • bilmeseň
 • bilmeseňem
 • bilmeseňiz
 • bilmeseňizem
 • bilmesi
 • bilmesin
 • bilmesinem
 • bilmesini
 • bilmesiniň
 • bilmesinler
 • bilmez
 • bilmezden
 • bilmezdi
 • bilmezdik
 • bilmezdiler
 • bilmezdim
 • bilmezdiň
 • bilmeze
 • bilmezi
 • bilmezim
 • bilmezler
 • bilmezlermikä
 • bilmezlige
 • bilmezligi
 • bilmezligidir
 • bilmezligimiz
 • bilmezligimiziň
 • bilmezliginde
 • bilmezliginden
 • bilmezligine
 • bilmezligini
 • bilmezliginiň
 • bilmezligiň
 • bilmezlik
 • bilmezlikde
 • bilmezlikden
 • bilmezlikdi
 • bilmezlikdir
 • bilmezmi
 • bilmezmikä
 • bilmeýän
 • bilmeýänden
 • bilmeýändigi
 • bilmeýändigim
 • bilmeýändigimi
 • bilmeýändigimiz
 • bilmeýändigimize
 • bilmeýändigimizi
 • bilmeýändigimiziň
 • bilmeýändiginde
 • bilmeýändiginden
 • bilmeýändigine
 • bilmeýändigini
 • bilmeýändiginiň
 • bilmeýändikleri
 • bilmeýändiklerine
 • bilmeýändiklerini
 • bilmeýändikleriniň
 • bilmeýändir
 • bilmeýäne
 • bilmeýänem
 • bilmeýäni
 • bilmeýänidi
 • bilmeýänim
 • bilmeýänime
 • bilmeýänimi
 • bilmeýänimiz
 • bilmeýänimiň
 • bilmeýänine
 • bilmeýänini
 • bilmeýäniň
 • bilmeýäniňiz
 • bilmeýäniňize
 • bilmeýänler
 • bilmeýänlerden
 • bilmeýänlerdir
 • bilmeýänlere
 • bilmeýänlerem
 • bilmeýänleri
 • bilmeýänlerini
 • bilmeýänleriň
 • bilmeýänligi
 • bilmeýänligidir
 • bilmeýänligimi
 • bilmeýänligimiz
 • bilmeýänligimizi
 • bilmeýänliginde
 • bilmeýänligindedi
 • bilmeýänliginden
 • bilmeýänligini
 • bilmeýänliginiň
 • bilmeýär
 • bilmeýärdi
 • bilmeýärdik
 • bilmeýärdiler
 • bilmeýärdilermi
 • bilmeýärdim
 • bilmeýärdiň
 • bilmeýärdiňiz
 • bilmeýärem
 • bilmeýärin
 • bilmeýäris
 • bilmeýärismi
 • bilmeýärler
 • bilmeýärlermi
 • bilmeýärmi
 • bilmeýärmikä
 • bilmeýärmiň
 • bilmeýärsiň
 • bilmeýärsiňiz
 • bilmäge
 • bilmäge-de
 • bilmän
 • bilmände
 • bilmänden
 • bilmändi
 • bilmändigi
 • bilmändigim
 • bilmändigime
 • bilmändigimi
 • bilmändigimize
 • bilmändiginden
 • bilmändigine
 • bilmändigini
 • bilmändiginiň
 • bilmändiklerinden
 • bilmändiklerine
 • bilmändiklerini
 • bilmändiler
 • bilmändim
 • bilmändir
 • bilmändir-de
 • bilmändirin
 • bilmändiris
 • bilmändirler
 • bilmänem
 • bilmäni
 • bilmänim
 • bilmänime
 • bilmänimi
 • bilmänimiz
 • bilmäninden
 • bilmänine
 • bilmänini
 • bilmäniň
 • bilmäniňiň
 • bilmänjik
 • bilmänleri
 • bilmänligi
 • bilmänligiň
 • bilmänmi
 • bilmänsiň
 • bilmänsiňiz
 • bilmänsoň
 • bilmäýin
 • bilse
 • bilse-de
 • bilsedi
 • bilsedik
 • bilsedim
 • bilsediň
 • bilsediňiz
 • bilsegem
 • bilsek
 • bilsek-de
 • bilseler
 • bilselerem
 • bilsem
 • bilsem-de
 • bilsemem
 • bilsemi
 • bilseň
 • bilseň-de
 • bilseňem
 • bilseňiz
 • bilseňizem
 • bilseňmi
 • bilsin
 • bilsinler
 • biläý
 • biläýiň
 • biläýjek
 • biläýmegi
 • biläýmegiň
 • biläýmek
 • biläýmeli
 • biläýmeseň
 • biläýse
 • biläýsedim
 • biläýsegem
 • biläýsek
 • biläýseler
 • biläýsem
 • biläýseň
 • bilýän
 • bilýän-de
 • bilýänden
 • bilýändigi
 • bilýändigidir
 • bilýändigimi
 • bilýändigimiz
 • bilýändigimizi
 • bilýändigindedir
 • bilýändigine
 • bilýändigini
 • bilýändiginiň
 • bilýändikleri
 • bilýändiklerinden
 • bilýändiklerini
 • bilýändikleriniň
 • bilýändir
 • bilýändirin
 • bilýändiris
 • bilýändirler
 • bilýäne
 • bilýänem
 • bilýäni
 • bilýänim
 • bilýänimi
 • bilýänimiz
 • bilýänimizden
 • bilýänimizi
 • bilýäninden
 • bilýänine
 • bilýänini
 • bilýäniniň
 • bilýäniň
 • bilýäniňi
 • bilýäniňize
 • bilýänler
 • bilýänlerden
 • bilýänlere
 • bilýänleri
 • bilýänlerimi
 • bilýänlerini
 • bilýänleriniň
 • bilýänleriň
 • bilýänleriňi
 • bilýänligi
 • bilýänligidi
 • bilýänligidir
 • bilýänligimizdir
 • bilýänliginde
 • bilýänligindedir
 • bilýänligini
 • bilýänliginiň
 • bilýänçä
 • bilýär
 • bilýärdi
 • bilýärdik
 • bilýärdiler
 • bilýärdim
 • bilýärdiň
 • bilýärem
 • bilýärin
 • bilýärinmi
 • bilýäris
 • bilýärkä
 • bilýärler
 • bilýärlermi
 • bilýärlermikä
 • bilýärmi
 • bilýärmikä
 • bilýärmisiňiz
 • bilýärmiň
 • bilýärsiň
 • bilýärsiňiz
 • bilýärsiňizmi
 • bilýärsiňmi