bilimdar bi‧lim‧dar

[bilimda:r]

seret bilimli

 • Mukaddes Watanyň bar bilimdary -- Inžener, ýazyjy, şahyr hem doktor. (A. Niýazow, Şygyrlar)

 • Bolduň meniň başyma okumyş, bilimdar! (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Ýagdy öz ýanyndan özüni giň düşünjeli hem bilimdar hasaplaýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Ysgyny gidip, halys bolup: -- Indi bu beladan nähili gutularkam? -- diýip, bir bilimdar tilkiniň ýanyna maslahata barypdyr. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)


Duş gelýän formalary
 • bilimdarlar
 • bilimdarlary
 • bilimdarlaryň
 • bilimdarlyga
 • bilimdarlyk
 • bilimdarlykdan
 • bilimdary