bilim bi‧lim at

 1. Okuw, sowat.

  • Garaşýar ol ýerde saňa, Bilim berjek mugallymlar. (K. Gurbannepesow, Soldatyň ýüregi)

  • Emma onuň doly orta bilimi ýok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Durma indi, gal ýeriňden, basym bol! Yhlas bilen oka, öwren, bilim al! (B. Kerbabaýew, Poemalar)

  • Bilegi ýogyn birini ýykar, bilimi bolan-müňüni. (nakyl)

 2. Okamak netijesinde belli derejede alynýan ylym.

  • Başlangyç bilim. Ýokary bilim. Orta bilim.


Duş gelýän formalary
 • bilimde
 • bilimden
 • bilimdir
 • bilimdäki
 • bilime
 • bilimem
 • bilimi
 • bilimi-de
 • bilimidi
 • bilimidir
 • bilimim
 • bilimimi
 • bilimimiz
 • bilimimize
 • bilimimizi
 • bilimimiziň
 • bilimimiň
 • biliminde
 • biliminden
 • bilimindäki
 • bilimine
 • bilimini
 • biliminiň
 • bilimiň
 • bilimiňe
 • bilimiňi
 • bilimiňiz
 • bilimiňize
 • bilimiňizi
 • bilimler
 • bilimlerde
 • bilimlerden
 • bilimlerdir
 • bilimlerdäki
 • bilimlere
 • bilimleri
 • bilimlerimiz
 • bilimlerimizi
 • bilimlerimiziň
 • bilimlerinde
 • bilimlerinden
 • bilimlerine
 • bilimlerini
 • bilimleriniň
 • bilimleriň
 • bilimleriňi
 • bilimli
 • bilimlidir
 • bilimliler
 • bilimlileriň
 • bilimlilige
 • bilimliligi
 • bilimliligine
 • bilimliligini
 • bilimliliginiň
 • bilimliligiň
 • bilimlilik
 • bilimlilikdir
 • bilimlimiş
 • bilimlisi
 • bilimsiz
 • bilimsizi
 • bilimsizler
 • bilimsizligiň
 • bilimsizlik
 • bilimsizlikden