bildirmek bil‧dir‧mek işlik

 1. Bir zady mälim etmek, habar bermek, birine bir zat hakynda aýtmak.

  • Biz kinodan galmajagymyzy ejemize bildirdik.

 2. Aňlatmak, duýdurmak.

  • Köp nokat sözlemiň-aýdyljak pikiriň gutarylmandygyny bildirmek üçin goýulýar.

 3. Yzy galmak, görnüp durmak, mälim bolmak.

  • Onuň sag dulugynda peşehordanyň yzy bildirýärdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

minnetdarlyk bildirmek

seret minnetdarlyk

 • Kürt Ahmet minnetdarlyk bildirip, aganyň şol hormatynyňam sebäbini pikirlenip başlady. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

syr bildirmek

seret syr

 • Ol näme-de bolsa syr bidirmediksirän bolup, tarsa ýerinden turdy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

ynam bildirmek

seret ynam


Duş gelýän formalary
 • bildirdi
 • bildirdik
 • bildirdiler
 • bildirdim
 • bildirdim-de
 • bildiremok
 • bildiren
 • bildirende
 • bildirenden
 • bildirendigi
 • bildirendigine
 • bildirendigini
 • bildirendikleri
 • bildirendiklerini
 • bildireni
 • bildirenler
 • bildirenleri
 • bildirenleriň
 • bildirenok
 • bildirenokdy
 • bildirensoň
 • bildirer
 • bildirerdi
 • bildirerdiler
 • bildireris
 • bildirerler
 • bildirersiň
 • bildiresi
 • bildiresim
 • bildiribem
 • bildirip
 • bildiripdi
 • bildiripdiler
 • bildiripdir
 • bildiripdir-de
 • bildiripdirler
 • bildirjegi
 • bildirjek
 • bildirjekdi
 • bildirjekdigini
 • bildirjekdiklerini
 • bildirme
 • bildirme-de
 • bildirmedi
 • bildirmedik
 • bildirmediler
 • bildirmedim
 • bildirmegi
 • bildirmegimiz
 • bildirmeginde
 • bildirmegine
 • bildirmegini
 • bildirmeginiň
 • bildirmegiň
 • bildirmejek
 • bildirmejekdiklerini
 • bildirmek
 • bildirmekde
 • bildirmekden
 • bildirmekdi
 • bildirmekleri
 • bildirmeklerine
 • bildirmekleriniň
 • bildirmeklige
 • bildirmekligiň
 • bildirmeklik
 • bildirmeklikdir
 • bildirmeler
 • bildirmeli
 • bildirmelidir
 • bildirmelidirler
 • bildirmeris
 • bildirmesi
 • bildirmesin
 • bildirmesinler
 • bildirmez
 • bildirmezden
 • bildirmezlige
 • bildirmezligi
 • bildirmezligini
 • bildirmezlik
 • bildirmezlikden
 • bildirmeýän
 • bildirmeýändigi
 • bildirmeýändiginden
 • bildirmeýändikleri
 • bildirmeýändiklerini
 • bildirmeýänliginden
 • bildirmeýär
 • bildirmeýärdi
 • bildirmeýärler
 • bildirmeýärmi
 • bildirmäge
 • bildirmän
 • bildirmändi
 • bildirmändiler
 • bildirmändir
 • bildirmändirler
 • bildirmänem
 • bildirmäni
 • bildirse
 • bildirse-de
 • bildirseler
 • bildirsem
 • bildiräýýär
 • bildirýän
 • bildirýändigi
 • bildirýändigine
 • bildirýändigini
 • bildirýändigiňizi
 • bildirýändikleri
 • bildirýändiklerini
 • bildirýändikleriniň
 • bildirýändir
 • bildirýäni
 • bildirýänim
 • bildirýänler
 • bildirýänlere
 • bildirýänleri
 • bildirýänlerini
 • bildirýänleriň
 • bildirýär
 • bildirýärdi
 • bildirýärdiler
 • bildirýärin
 • bildirýäris
 • bildirýärler
 • bildirýärmi
 • bildirýärsiňizmi