bil bil

[bi:l]

 1. Göwräniň arka tarapynda gapyrganyň gutaran ýeriniň töweregi, guşak ýeri, guşaklyk.

  • Ol özüniň ak guşagyny biline guşanyp, daga awa gidýär. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Aýsoltan, bilinden aşagynyň gabalygy giň köýnegiň içinde mälim bolup duran bir gyz. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Dil bilen orak orsaň, bil agyrmaz. (nakyl)

 2. Uzun zadyň ortasy, ortarasy.

  • Ol pürsüň bilinden kesip, deň iki böldüler. Ol tut agajynyň bili örän ýogyndy.

bil açylmak

Aýbaşy bolmak, aýbaşy görmek.

bil baglamak

Birine ýa-da bir zada ynanmak, birine ýa bir zada arkaýyn bolmak, ynam etmek, daýanmak.

 • Täleýe bil baglamak namardyň işidir. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 • Meniň bil baglara hiç kimim ýokdy.

bil bermek

 1. Orta bilinden egrelmek, ýaý bermek, ýegşermek.

  • Jaýyň bil beren pürslerine aşakdan paýa urdular.

 2. Güýçden galmak, ejizlemek, garramak.

bil bükmek

Güýçden gaçmak, halys bolmak.

 • Ozalky daýhançylygyň agyr zähmeti bilimi bükdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

bil bükülmek

Güýçden galmak, tapdan düşmek, garramak, kuwwatsyzlanmak.

 • Şol wagt birden onuň gözüniň öňünde telpek basyp, bili bükülen Sähet aga peýda boldy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

bil ýazmak

Ýadawlyk zerarly gerinmek, dynç almak.

 • Käte sen dynç alyp, biliň ýazaňda, Syratyň, söýgülim, doly görünýär. (A. Nyýazow, Şygyrlar)

 • Biziň epilen bilimizi ýazdy -- diýip, Aýgül üýtgeşik bir begenç bilen gürrüň berdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

biliňi guşamak

Gaýrata galmak, her bir işiň, zähmetiň garşysynda ykjam durmak.

 • Seň ugrunda bilim guşadym gaýym. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • bil-de
 • bilde
 • bildedir
 • bilden
 • bildenem
 • bildi
 • bildigem
 • bildigi
 • bildigim
 • bildigimizden
 • bildiginden
 • bildigini
 • bildigiň
 • bildigiňden
 • bildik
 • bildikleri
 • bildiklerinden
 • bildikmi
 • bildiler
 • bildim
 • bildimi
 • bildimikä
 • bildimmi
 • bildir
 • bildirler
 • bildiň
 • bildiňiz
 • bildiňizmi
 • bildiňmi
 • bile
 • biledi
 • biledir
 • bilem
 • bilemi
 • bili
 • bilim
 • bilimde
 • bilimden
 • bilimdir
 • bilimdäki
 • bilime
 • bilimem
 • bilimi
 • bilimidi
 • bilimidir
 • bilimimi
 • bilimiz
 • bilimizde
 • bilimize
 • bilimizi
 • bilimiň
 • bilin
 • bilinde
 • bilindedi
 • bilindedir
 • bilinden
 • bilindäki
 • biline
 • bilini
 • biliniň
 • biliň
 • biliňde
 • biliňden
 • biliňdäki
 • biliňe
 • biliňem
 • biliňi
 • biliňiz
 • biliňizde
 • biliňize
 • biliňizi
 • biliňki
 • biller
 • billere
 • billeri
 • billerime
 • billerin
 • billerinde
 • billerindäki
 • billerine
 • billerini
 • billeriniň
 • billeriň
 • billeriňe
 • billi
 • billik
 • billinde
 • billiň
 • bilmi
 • bilsiň