bikär

[bi:kär]

 1. Kärsiz, işsiz, işlemeýän.

  • Men bikärleri halamasam-da, saňa gezek gelende, gaty arkalydyryn. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Boş, biderek, ugursyz, nähak.

  • Bu bir bikär gürrüňdir, heý maşynly hem bir agyr bolarmy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Gepleşik dili Keýpine, ýöne.

  • Ýeri, işlije geldiňmi, ýa-da keýpine?! Bikär!


Duş gelýän formalary
 • bikärden
 • bikärdi
 • bikärdir
 • bikärler
 • bikärleri
 • bikärligi
 • bikärligini
 • bikärlik
 • bikärlikde
 • bikärlikden