bije bi‧je

[bi:je]

 1. Bir jedeli çözmek, bir zadyň gezegini, düzgünini, tertibini, hukugyny kesgitlemek üçin çekilýän belgili çöp hem-de bir zada hukuk berýän ýa-da bir düzgüne boýun edýän şertli zatjagaz we ş. m.

  • Kim bilýär haýsynyň bijesi galar, Haýsynyň başyna düşjek gowgalar. (M. Seýidow, Gijeki myhman)

  • Kimiň öňürti almalydygyna bije atyşaly. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Bijeli oglan aglamaz. (nakyl)

 2. Paý, ülüş, bölek.

  • Çüýşegöz bolsa: -- Şonuň ikisi hem siziň brigadaňyzyň bijesine düşdi -- diýdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Meniň bijäme gaty gowy ýer düşdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • bijelerine
 • bijeli
 • bijesem
 • bijesi
 • bijesinden
 • bijesine
 • bijäme
 • bijämiz
 • bijämize
 • bijämiziň
 • bijäni
 • bijäniň
 • bijäň
 • bijäňe