bihepbe bi‧hep‧be

[bi:hepbe]

Iş oňarmaýan, iş-güýçden bizar, bikär, hepbesiz, gowşak.

 • Hünärsiz, bihepbe adamyny halan gyz tapylarmy? (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Aý, meniň bir öwerlikli kärim ýokdy, meniň agam, inim ylymly alym, hünärli bolup gitdiler, men bolsa bihepbe boldum. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Ol baryp ýatan bihepbe diýsene. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
 • bihepbeden
 • bihepbeler
 • bihepbeleri
 • bihepbeligi
 • bihepbeliginden
 • bihepbeligiň
 • bihepbelik
 • bihepbesi
 • bihepbäniň
 • bihepbäniňem
 • bihepbäňe