bihabar bi‧ha‧bar

[bi:habar]

seret habarsyz

 • Aýnur eje özi hakyndaky bu bolan gürrüňlerden bihabar, traktoryň gürrüldisine üns berip, ot ýatyryp ýör. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Il meniň adymy bäş barmagy ýaly bilse-de, şäheriňize gelenimden bihabardyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

dünýäden bihabar

seret dünýä

 • Döwekçiler öz işleri bilen güýmenip, dünýäden bihabardylar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • bihabardy
 • bihabardygy
 • bihabardygymy
 • bihabardygymyzyň
 • bihabardygyna
 • bihabardygyny
 • bihabardyk
 • bihabardylar
 • bihabardym
 • bihabardyr
 • bihabardyrlar
 • bihabarlygy
 • bihabarlyk
 • bihabarmy
 • bihabarym