bigaýrat bi‧gaý‧rat

[bi:gaýra:t]

Elinden zat gelmeýän, ähtinden dänýän, gaýratsyz, gorkak, namart.

  • Atamyň ganyny unudar ýaly, men bir bigaýrat, binamys adam bolmaly. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • bigaýratlar
  • bigaýratlygy
  • bigaýratlygyndan
  • bigaýratlyk