bigäne bi‧gä‧ne

[bi:gäne]

Öz maşgalaň, garyndaşyň däl-de, başga adam, ýat, keseki.

  • Ýeri, gyzyň bir bigäne bilen tirkeşip gaçyp gidäýse näme etjek? (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Bigäne tutma özüňni! Eşitgil zaryn sözümni! (Magtymguly)


Duş gelýän formalary
  • bigänelik
  • bigänä