biedeplik bi‧e‧dep‧lik

[bi:edeplik]

seret edepsizlik

  • Jora jan, dogrusy, sende biedeplik, ýaltalyk bar. (K. Gurbannepesow, Soldatyň ýüregi)

  • Oglum, patyşanyň beren zadyny şol bada iýäýmek biedeplik bolar. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  • Ýolda örän kän biedeplik edeni Kaştankanyň ýadyndady. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem biedeplik - biedepligi.


Duş gelýän formalary
  • biedepligi
  • biedepligini
  • biedepligiň
  • biedeplikden