biderek bi‧de‧rek

[bi:derek]

 1. Hiç zada ýaramaýan, dereksiz, netijesiz, peýdasyz, baş.

  • Biderek ýere pul sarp edesim gelenok diýipdir. (Myraly)

  • Bir okuň-a biderek gidendir, jigi! (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

 2. Ugursyz.

  • Asyl hiç kim bilen arasy saz däl, Hemişe görünýär biderek ýerde. (K. Gurbannepesow, Soldatyň ýüregi)

  • Biderek zat üçin tutup dawany, Maňa garşy öjükdirýär obany. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýok, ýok, biderek gürrüň, ygtyýar agada bolsa, munuň ganyny içer. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 3. Sebäpsiz, nähak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem biderek - bideregi.


Duş gelýän formalary
 • bideregi
 • biderekdi
 • biderekdigini
 • biderekligine
 • biderekligiňize
 • bidereklik