bezemen be‧ze‧men

Gowy geýinmegi, timarlanmagy söýýän, bezenjeň.

  • Bolsa-da peşeneli, bezemen ýigit ekeni. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Başga bir bezemen adamyny görkezip, ine bu adamynyň geýimine seretme diýseň: -- Ýüki samanmy? -- diýip, oňa ýigrenç bilen seredýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • bezemendiň
  • bezemenje
  • bezemenlikden