bezegli be‧zeg‧li sypat

  1. Her hili bezegler bilen bezelen, bezelip owadan edilip goýlan.

  2. Nagyşlanan, keşdelenen.

    • Nasreddin şanyň suraty bolan gülli, bezegli käse nazaryny özüne çekdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • bezegliligiň
  • bezeglilik