bes bes

 1. Ýeterlik, bolar.

  • Oňa göwnüňden çykaranjaň bes. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Boldy, gutar, tamamla.

  • Ol oglun çekdi-de diýdi: --Garagol, Besdir indi, otur, akyllyja bol! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

bes etmek

 1. Bir işi boldum etmek, gutarmak.

 2. Tamam etmek, goýmak, gaýtalamazlyk.


Duş gelýän formalary
 • besdi
 • besdir
 • bese
 • besim
 • besinden
 • bessiň