bermek işlik

 1. Birine bir zat gowşurmak, tabşyrmak.

  • Doktoryň beren dermanynama içmänsiň! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • «Ýatana berseň-maňa ber! -- diýip, ýene kellesini ýassyga goýdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Berenden al, urandan gaç. (nakyl)

  • Sorap berenden, urup ber. (nakyl)

 2. Tabşyrmak (ekzamen hakda).

  • Studentler fizikadan ekzaman berdiler.

 3. Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän isimleriniň manysy bilen baglanyşykly hereket aňladýar.

  • Gürrüň bermek, sorag bermek, azar bermek ş. m.


Duş gelýän formalary
 • berdi
 • berdi-de
 • berdigem
 • berdigi
 • berdigidir
 • berdigim
 • berdigiçe
 • berdigiň
 • berdik
 • berdiler
 • berdilermi
 • berdim
 • berdim-de
 • berdimi
 • berdimmi
 • berdiň
 • berdiňem
 • berdiňiz
 • berdiňizmi
 • berdiňmi
 • bereli
 • bereliň
 • berem
 • beremok
 • beren
 • berende
 • berenden
 • berendi
 • berendigi
 • berendigimi
 • berendigimizi
 • berendigine
 • berendigini
 • berendiginiň
 • berendigiňiz
 • berendikleri
 • berendiklerine
 • berendiklerini
 • berendir
 • berene
 • berenem
 • bereni
 • berenidir
 • berenim
 • berenimde
 • berenimden
 • berenimi
 • berenimiz
 • berenimizde
 • berenimizden
 • bereninde
 • bereninden
 • berenine
 • berenini
 • bereniniň
 • bereniň
 • bereniňde
 • bereniňden
 • bereniňe
 • bereniňi
 • bereniňiz
 • bereniňizde
 • berenler
 • berenlerden
 • berenleri
 • berenlerim
 • berenlerinde
 • berenlerinden
 • berenlerine
 • berenlerini
 • berenleriň
 • berenligi
 • berenmiş
 • berenok
 • berenokdy
 • berenoklar
 • berenokmy
 • berensoň
 • berer
 • bererden
 • bererdi
 • bererdik
 • bererdiler
 • bererdim
 • bererdimi
 • bererdiň
 • bererdiňiz
 • berere
 • bererime
 • bererin
 • bererinden
 • bererine
 • bererini
 • bererinmi
 • bereris
 • bererismi
 • bererkä
 • bererler
 • bererlerkä
 • bererlermikä
 • bererli
 • bererlik
 • bererlikdir
 • berermi
 • berersiň
 • berersiňiz
 • berersiňizmi
 • bererçe
 • beresi
 • beresim
 • beresimi
 • beresimiz
 • beresiň
 • beresiňiz
 • bereýin
 • bereýinmi
 • bereňok
 • bereňokmy
 • bergin
 • beribem
 • berip
 • beripdi
 • beripdik
 • beripdiler
 • beripdim
 • beripdir
 • beripdir-de
 • beripdirin
 • beripdiris
 • beripdirler
 • beripdiň
 • beripdiňiz
 • beripsiň
 • beripsiňiz
 • beriň
 • berjege
 • berjegem
 • berjegi
 • berjegim
 • berjegime
 • berjegimi
 • berjeginden
 • berjegine
 • berjegini
 • berjegiň
 • berjegiňi
 • berjegiňize
 • berjek
 • berjekden
 • berjekdi
 • berjekdigi
 • berjekdigine
 • berjekdigini
 • berjekdiginiň
 • berjekdigiňe
 • berjekdigiňize
 • berjekdikleri
 • berjekdiklerini
 • berjekdiler
 • berjekdim
 • berjekdir
 • berjekdiň
 • berjekler
 • berjeklere
 • berjeklerine
 • berjeklerini
 • berjekligi
 • berjekmi
 • berjekmikä
 • berme
 • berme-de
 • bermedi
 • bermedi-de
 • bermedige
 • bermedigim
 • bermedigimi
 • bermedik
 • bermedik-de
 • bermedikden
 • bermedikler
 • bermediler
 • bermedim
 • bermedimi
 • bermediň
 • bermediňiz
 • bermediňizmi
 • bermegem
 • bermegi
 • bermegidir
 • bermegim
 • bermegime
 • bermegimi
 • bermegimiz
 • bermegimizi
 • bermegimiziň
 • bermegimiň
 • bermegin
 • bermeginde
 • bermeginden
 • bermegindäki
 • bermegine
 • bermegini
 • bermeginiň
 • bermegiň
 • bermegiňi
 • bermegiňiz
 • bermegiňizi
 • bermejege
 • bermejegem
 • bermejegi
 • bermejegim
 • bermejegimi
 • bermejegine
 • bermejegini
 • bermejegiňi
 • bermejek
 • bermejekden
 • bermejekdi
 • bermejekdigi
 • bermejekdigimi
 • bermejekdigimizi
 • bermejekdigine
 • bermejekdigini
 • bermejekdikleri
 • bermejekdiklerini
 • bermejekdim
 • bermejekligi
 • bermek
 • bermekde
 • bermekden
 • bermekdi
 • bermekdir
 • bermekler
 • bermekleri
 • bermeklerinde
 • bermeklerinden
 • bermeklerine
 • bermeklerini
 • bermekleriniň
 • bermeklige
 • bermekligi
 • bermekligimize
 • bermekliginde
 • bermekligini
 • bermekliginiň
 • bermekligiň
 • bermeklik
 • bermeklikde
 • bermeklikden
 • bermeklikdir
 • bermekçi
 • bermekçidik
 • bermelem
 • bermeler
 • bermelerde
 • bermelere
 • bermeleri
 • bermelerinden
 • bermelerini
 • bermeleriniň
 • bermeleriň
 • bermeli
 • bermelidi
 • bermelidigi
 • bermelidigimi
 • bermelidigine
 • bermelidigini
 • bermelidiginiň
 • bermelidik
 • bermelidim
 • bermelidir
 • bermelidirler
 • bermelik
 • bermelimi
 • bermerin
 • bermeris
 • bermersiň
 • bermese
 • bermese-de
 • bermesek
 • bermeseler
 • bermeselerem
 • bermesem
 • bermesem-de
 • bermesemem
 • bermesene
 • bermeseň
 • bermeseň-de
 • bermeseňem
 • bermeseňiz
 • bermeseňizem
 • bermesi
 • bermesidir
 • bermesin
 • bermesine
 • bermesini
 • bermesiniň
 • bermesinler
 • bermez
 • bermezden
 • bermezdi
 • bermezdiler
 • bermezdim
 • bermezim
 • bermezinden
 • bermezler
 • bermezlige
 • bermezligi
 • bermezliginden
 • bermezligine
 • bermezligini
 • bermezliginiň
 • bermezligiň
 • bermezlik
 • bermezlikde
 • bermezlikden
 • bermezlikdir
 • bermezmi
 • bermezmikä
 • bermeýän
 • bermeýändigi
 • bermeýändigine
 • bermeýändigini
 • bermeýändiklerini
 • bermeýändikleriniň
 • bermeýänine
 • bermeýänini
 • bermeýänler
 • bermeýänligi
 • bermeýänligini
 • bermeýär
 • bermeýärdi
 • bermeýärdiler
 • bermeýärdim
 • bermeýärin
 • bermeýäris
 • bermeýärler
 • bermeýärmi
 • bermeýärsiň
 • bermeýärsiňiz
 • bermiş
 • bermäge
 • bermäge-de
 • bermäli
 • bermäliň
 • bermän
 • bermändi
 • bermändigi
 • bermändigimi
 • bermändigini
 • bermändiginiň
 • bermändiklerini
 • bermändiler
 • bermändim
 • bermändir
 • bermändirin
 • bermändiris
 • bermändirler
 • bermäne
 • bermänem
 • bermäni
 • bermänim
 • bermänimi
 • bermänini
 • bermäniň
 • bermäniňiz
 • bermänleri
 • bermänligi
 • bermänmi
 • bermänsiň
 • bermänsoň
 • bermäýin
 • bermäň
 • berse
 • berse-de
 • bersedi
 • bersediň
 • bersegem
 • bersek
 • berseler
 • berselerem
 • bersem
 • bersem-de
 • bersemem
 • bersene
 • berseň
 • berseň-de
 • berseňem
 • berseňiz
 • berseňizem
 • bersin
 • bersinler
 • beräý
 • beräýdi
 • beräýen
 • beräýiň
 • beräýjek
 • beräýme
 • beräýmegi
 • beräýmeginden
 • beräýmek
 • beräýmekden
 • beräýmeli
 • beräýmese
 • beräýmesek
 • beräýmesem
 • beräýmeseňiz
 • beräýmez
 • beräýmäge
 • beräýse
 • beräýsek
 • beräýseler
 • beräýsem
 • beräýseň
 • beräýseňiz
 • beräýseňizem
 • beräýsin
 • beräýsinler
 • beräýýär
 • berýän
 • berýän-de
 • berýänden
 • berýändi
 • berýändigi
 • berýändigime
 • berýändiginde
 • berýändigindedir
 • berýändiginden
 • berýändigine
 • berýändigini
 • berýändiginiň
 • berýändigiňizi
 • berýändikleri
 • berýändiklerinde
 • berýändiklerine
 • berýändiklerini
 • berýändir
 • berýändirin
 • berýändiris
 • berýändirler
 • berýäne
 • berýänem
 • berýäni
 • berýänim
 • berýänimi
 • berýäninden
 • berýänine
 • berýänini
 • berýäniň
 • berýänler
 • berýänlerden
 • berýänlerdir
 • berýänlere
 • berýänlerem
 • berýänleri
 • berýänleridir
 • berýänlerim
 • berýänlerine
 • berýänlerini
 • berýänleriniň
 • berýänleriň
 • berýänligi
 • berýänligindedir
 • berýänliginden
 • berýänligini
 • berýänligiňiz
 • berýänligiňizde
 • berýänçä
 • berýär
 • berýär-de
 • berýärdi
 • berýärdiler
 • berýärdim
 • berýärdiň
 • berýärin
 • berýäris
 • berýärkä
 • berýärler
 • berýärlermi
 • berýärmi
 • berýärmiň
 • berýärsiň
 • berýärsiňiz
 • berýärsiňizmi