berkidilmek ber‧ki‧dil‧mek işlik

 1. Pugtalanmak, mäkämlenmek.

  • Pugta berkidilen ramalaryň, pola goýulan bölek-bölek tagtalaryň örän köpüsini wagondan düşürdim. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Güýçlendirmek, kuwwatlandyrylmak.

  • Goşun bölümleri berkidildi.

 3. Biriniň ygtyýaryna, garamagyna berilmek, birine tabşyrylmak.


Duş gelýän formalary
 • berkidildi
 • berkidilen
 • berkidilende
 • berkidilenden
 • berkidilendigi
 • berkidilendigine
 • berkidilendigini
 • berkidilendir
 • berkidilenleri
 • berkidilenligi
 • berkidiler
 • berkidilip
 • berkidilipdi
 • berkidilipdir
 • berkidiljek
 • berkidiljekdigine
 • berkidiljekdigini
 • berkidilme
 • berkidilmedik
 • berkidilmegi
 • berkidilmegidir
 • berkidilmeginde
 • berkidilmeginden
 • berkidilmegine
 • berkidilmegini
 • berkidilmeginiň
 • berkidilmek
 • berkidilmekligi
 • berkidilmeli
 • berkidilmelidir
 • berkidilmese
 • berkidilmesi
 • berkidilmesine
 • berkidilmesini
 • berkidilmesiniň
 • berkidilmezligi
 • berkidilmeýän
 • berkidilmeýär
 • berkidilmeýärler
 • berkidilmäge
 • berkidilmän
 • berkidilmändir
 • berkidilmäniň
 • berkidilse
 • berkidilýän
 • berkidilýändigi
 • berkidilýändigine
 • berkidilýändigini
 • berkidilýändir
 • berkidilýär
 • berkidilýärdi
 • berkidilýärler