berim

Berilýän zat, para.

  • Muny çagyryp getiriň, peşgeş beriň. Haw, tagsyr, bu nämäniň berimi, peşgeşi, eňgamy? («Görogly» eposy)

  • Mollada berim bolmaz, ýabyda-gerim. (nakyl)

  • Bahyl baýda berim bolmaz. (nakyl)