berilmek işlik

  1. Goýberilmek, satylmak.

    • Dükanda her hili zatlar berilýär.

  2. Birine bir zat bagyş edilmek, gowşurylmak.

  3. Birine ýa-da bir zada özüň göwnüňi bermek, şonuň erk-ygtyýaryna geçmek.

    • Surkowyň bar ünsi ýaşajyk sosnajyklara berlipdi. («Mydam taýýar» gazeti)

    • Garry bolsa jonnuk küýzesine güýmenip, Artygyň sözüne berilmek bilen guýynyň özüne mesgen edindi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem berilmek - berler, berlipdir.

berildigi bolsun

Ömri uzak bolsun, ölmesin (çaga bolanda aýdylýar).