bellenmek işlik

 1. Bir zadyň ýüzüne bellik edilmek, nyşan goýulmak, alamatlanmak.

 2. Režimi goýulmak girizilmek, takyklanmak, kanunlaşdyrmak, düzgünleşdirmek.

  • Izmail şäheriniň sebitinde hem şeýle zawod gurmaklyk bellendi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 3. Wezipä işe goýulmak.

  • Sekiz adamdan ybarat döwekçiler brigadasy düzülip, brigadanyň ýolbaşçysy hem Sähet bellendi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 4. Bir üstünlikli, dabaraly waka ýatlanmak, görkezilmek.

  • Beýik şahyr Magtymgulynyň 225 ýyllyk ýubileýi bellendi.

 5. Özüňi tanatmak, ile mälim bolmak.

  • O uly ile bellenipdir.

 6. Üns berilmek, ýagtyldyp görkezilmek.


Duş gelýän formalary
 • bellendi
 • bellendigi
 • bellendiler
 • bellendim
 • bellendimi
 • belleneli
 • bellenen
 • bellenende
 • bellenenden
 • bellenendi
 • bellenendigi
 • bellenendigimi
 • bellenendigini
 • bellenendir
 • belleneni
 • bellenenim
 • bellenenimi
 • belleneninden
 • bellenenine
 • bellenenler
 • bellenenlerden
 • bellenenleri
 • bellenenleriň
 • bellenenlik
 • bellenensoň
 • bellener
 • bellenip
 • bellenipdi
 • bellenipdir
 • bellenjegini
 • bellenjek
 • bellenjekdigi
 • bellenjekdigini
 • bellenme
 • bellenmedik
 • bellenmegi
 • bellenmegidir
 • bellenmeginden
 • bellenmegine
 • bellenmegini
 • bellenmeginiň
 • bellenmegiň
 • bellenmek
 • bellenmekligi
 • bellenmeleri
 • bellenmelerine
 • bellenmeli
 • bellenmelidigini
 • bellenmelidir
 • bellenmesi
 • bellenmesinde
 • bellenmesinden
 • bellenmesine
 • bellenmesini
 • bellenmesiniň
 • bellenmezden
 • bellenmezlik
 • bellenmeýän
 • bellenmeýär
 • bellenmäge
 • bellenmändigini
 • bellense
 • bellense-de
 • bellenäýse
 • bellenýän
 • bellenýändigi
 • bellenýändigini
 • bellenýänlerde
 • bellenýänçä
 • bellenýär
 • bellenýärdi
 • bellenýärkä
 • bellenýärler