belgi bel‧gi

 1. Bir zady alamatlandyrýan nyşan, bellik, alamat.

  • Oglunyň ýakasynda kiçi komandirlik belgisi bar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Goçmyradyň ýüzündäki gülümsiremek belgileri aýryldy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Kapitan-da onuň kartasyndaky belgileri özüniňki bilen deňeşdirdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 2. Okuwçylaryň, studentleriň bilim alyş, ony özleşdiriş derejesine berilýän baha.

  • Oňat belgiler alyp, özüňe gep getirme. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

  • Biz okaýan kursumyzy oňat belgiler bilen gutardyk. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 3. Grammatik termin Punktuasiýa degişli alamat.

  • Ýazuwda sorag sözlemini yzyna sorag belgisi (?) goýulýar.


Duş gelýän formalary
 • belgide
 • belgiden
 • belgidi
 • belgidir
 • belgidäki
 • belgiler
 • belgilerden
 • belgilerdir
 • belgilere
 • belgileri
 • belgileri-de
 • belgileridir
 • belgilerinde
 • belgilerinden
 • belgilerine
 • belgilerinem
 • belgilerini
 • belgileriniň
 • belgileriň
 • belgileýin
 • belgili
 • belgilisi
 • belgim
 • belgimiz
 • belgini
 • belginiň
 • belgisi
 • belgisinde
 • belgisinden
 • belgisine
 • belgisinem
 • belgisini
 • belgisiniň
 • belgisiz
 • belgä