bejermek be‧jer‧mek işlik

 1. Ýeri, ekin meýdanyny sürüp, suwaryp ekişe taýýarlamak, bejergi işini geçirmek.

  • Gowaçany bejermek, dökünlemek ýaly möhüm çäreler hem ýüz prosent bolupdyr. («Tokmak» žurnaly)

  • Ol bir bölejik ýeri ekmek üçin bejermäge synanyşýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Bezeg salmak, keşdelemek, nagyşlamak.

  • Kürte bejermek.

 3. Remont etmek, düzetmek, tikmek, ýamamak.

  • Bejerdik, ýagladyk -- diýende ussaň, Berekella! -- diýip, berýär jogabyn. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Sapançany bejermäge beripdim. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Ussa, sagady bejereňde, her gün gelip durmaly etme. («Tokmak» žurnaly)

 4. Gözegçilik etmek, ideg etmek, idetmek.

  • Näme üçin biz bu atlary bakyp, bejerip boş ýatýarys. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 5. Syrkawy gurat etmek, keselden halas etmek, sagaltmak.

  • Trahoma keselli çagalaryň keselini bejermek işini dogry guramagyň aýratyn möhüm ähmiýeti bar. (S. K. Karanow, Howply göz agyry keselleri we olaryň öňüni almagyň çäreleri)

  • Lukman syrkawy bejerdi.

gaş bejerjek bolup, göz çykarmak

seret gaş


Duş gelýän formalary
 • bejerdi
 • bejerdik
 • bejerdiler
 • bejerdim
 • bejerdiň
 • bejerdiňiz
 • bejeremok
 • bejeren
 • bejerende
 • bejerendigini
 • bejereni
 • bejerenimizde
 • bejereninden
 • bejerenine
 • bejerenlerinde
 • bejerenmiş
 • bejerer
 • bejererin
 • bejererler
 • bejereýin
 • bejerip
 • bejeripdir
 • bejeripdirler
 • bejeripsiň
 • bejeriň
 • bejerjek
 • bejerjekdigi
 • bejerme
 • bejermegem
 • bejermegi
 • bejermeginiň
 • bejermegiň
 • bejermek
 • bejermekde
 • bejermekden
 • bejermekdir
 • bejermeklige
 • bejermekligi
 • bejermekligiň
 • bejermeklik
 • bejermeklikde
 • bejermekçi
 • bejermeleri
 • bejermeli
 • bejermelidigi
 • bejermelidir
 • bejermesi
 • bejermesini
 • bejermezden
 • bejermäge
 • bejermändirler
 • bejermäni
 • bejermäniň
 • bejerse
 • bejersek
 • bejerseler
 • bejersem
 • bejerseň
 • bejersin
 • bejerýän
 • bejerýäniň
 • bejerýär
 • bejerýärdi
 • bejerýärdiler
 • bejerýärin
 • bejerýärler