bedre bed‧re

Esasan suwuklyk guýulýan, demirden ýasalan gap.

 • Artyk bedresini doldurmak üçin ýüpüni galgadanda, Aýnanyň ýetip gelýändigini gördi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ol hiňlenip ýüreginiň gamyny gowzadansoň, her eline bir bedre alyp suwa gitdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • bedre-de
 • bedrede
 • bedreden
 • bedredi
 • bedredäki
 • bedreler
 • bedreleri
 • bedrelerine
 • bedrelerini
 • bedreleriniň
 • bedreleriň
 • bedreli
 • bedresi
 • bedresinden
 • bedresindäki
 • bedresine
 • bedresinem
 • bedresini
 • bedresiniň
 • bedrä
 • bedrämi
 • bedräni
 • bedräniň
 • bedräň
 • bedräňi