beýläk beý‧läk

Beýle tarapa, bu gapdala, ol ýere.

  • Bagşy aga, ine şu köçe bilen gitmeli, beýläk dolanmaly, eýläk dolanmaly -- diýip, köçesine we howlusynyň gabsasynyň reňkine çenli salgy berdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem beýläk - beýlägi.

mundan beýläk

seret bu

  • Mundan beýläk mende şeýle zat bolmaz -- diýip, Bäşim ýuwaşja seslendi. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)


Duş gelýän formalary
  • beýlägem
  • beýläk-de
  • beýläkde
  • beýläkmi