beýi be‧ýi

Daşy tüýjümek, alma meňzeş mylaýym ysly miweli agaç we onuň miwesi.

  • Ol almany beýi agajyna sapdy. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • beýide
  • beýiden
  • beýilige
  • beýiligi
  • beýilikde
  • beýiniň
  • beýä