beýewan be‧ýe‧wan

[beýewa:n]

Könelişen söz Giň çöl meýdan, düz.

 • Ýüzün tutup beýewana, Bu kiçijik kerwen barýar. (Çary Aşyr, Poemalar)

 • Tutdurmaz sen, torguşym, beýewana çykar sen, Albaý bulap çagyrsam, şuňkarym sen gola gel. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

 • Ol beýewan hakynda, goýunlaryň häsiýeti hakynda gürrüň berdi.


Duş gelýän formalary
 • beýewana
 • beýewanda
 • beýewandan
 • beýewanlara
 • beýewanlarda
 • beýewanly
 • beýewanlyga
 • beýewanyň