baza ba‧za

 1. Bir zadyň esasy çeşmesi, esas.

  • Watanmyň ýazyjysy, sözüň bazasy, Dünýä täsir etdi dilniň mazasy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Düýp, esas, fundament (gurluşyk hakynda).

 3. Käbir edara, kärhana ady.

  • Döwlet bazasyna ugradylýan inçe süýümli ýüpek pagta ine şeýle göreş arkaly ösdürilip ýetişdirildi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol bu ýere ýygnalan pagtalary baza ugratmaga gelen eken. (B. Pürliýew, Ikinji gün)

 4. Harytlaryň, materiallaryň saklanýan ýeri, sklad.


Duş gelýän formalary
 • bazada
 • bazadaky
 • bazadan
 • bazalar
 • bazalara
 • bazalarda
 • bazalardaky
 • bazalardan
 • bazalardygy
 • bazalary
 • bazalarydyr
 • bazalarymyzy
 • bazalaryna
 • bazalarynda
 • bazalaryndan
 • bazalaryny
 • bazalarynyň
 • bazalaryň
 • bazalaýyn
 • bazaly
 • bazamyz
 • bazamyzy
 • bazany
 • bazanyň
 • bazasy
 • bazasydy
 • bazasyna
 • bazasynda
 • bazasyndaky
 • bazasyndan
 • bazasyny
 • bazasynyň
 • bazasyz
 • bazaň
 • bazaňyz