batyrmak ba‧tyr‧mak işlik

 1. Suwa ýa-da suwuk zada çümdürmek; gark etmek.

  • Baldaklaryny suwa batyryp oturan üzüm agaçlarynyň aşagyndaky kenarda Hallar otyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Olar çöregi bölekleşdirip, jamdaky çorba batyryp, işdä bilen iýýärdiler. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Pikir derýasyna aklyň gämisin, batyrmyşam, çyka bilmen, neýläýin! (Magtymguly)

 2. Degirmek, bulamak (palçyga, laýa).

  • Aýagyňy laýa batyrmak.

 3. Çümdürmek, sançmak, urdurmak.

  • Aýagyna tiken batyrdy.

 4. Uly zyýan çekdirmek, bergidar etmek.

  • Söwdasyny batyryp, gedaý gezipdir. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • batyram
 • batyrammy
 • batyran
 • batyrandygyny
 • batyransoň
 • batyranyny
 • batyrar
 • batyrarlar
 • batyrdy
 • batyrdy-da
 • batyrdygyny
 • batyrdylar
 • batyrdym
 • batyrdyr
 • batyrdyň
 • batyrdyň-da
 • batyrdyňyz
 • batyrma
 • batyrmaga
 • batyrmak
 • batyrmaklyk
 • batyrmalar
 • batyrmaly
 • batyrman
 • batyrmandy
 • batyrmany
 • batyrmaryn
 • batyrmaýardy
 • batyrmyş
 • batyryp
 • batyrypdyr
 • batyryň
 • batyrýan
 • batyrýandygyny
 • batyrýar
 • batyrýardy
 • batyrýarlar