batyrmak işlik

 1. Suwa ýa-da suwuk zada çümdürmek; gark etmek.

  • Baldaklaryny suwa batyryp oturan üzüm agaçlarynyň aşagyndaky kenarda Hallar otyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Olar çöregi bölekleşdirip, jamdaky çorba batyryp, işdä bilen iýýärdiler. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Degirmek, bulamak (palçyga, laýa).

  • Aýagyňy laýa batyrmak.

 3. Çümdürmek, sançmak, urdurmak.

  • Aýagyna tiken batyrdy.

 4. Uly zyýan çekdirmek, bergidar etmek.

  • Söwdasyny batyryp, gedaý gezipdir. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)