batmak bat‧mak işlik

 1. Suwa çümme, gark bolmak.

  • Ol özüni batyp barýan gäminiň üstünde durýan ýaly duýýardy. (N. Jumaýew, Ak derek)

 2. Palçyga girmek, laýa bulaşmak, çägä gömülmek, çümmek.

  • Onuň ýalaňaç aýagy ýabyň çägesöw çygly raýyşyna batypdyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Kartalaryň takyk däldigi üçin, batan ýük maşyny üçin gahary geldi. Ol ürgün çägä batyp, öňe-yza urunýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Görünmez bolmak, ýaşmak (asman planetalary hakda).

  • Aý batanda, adamlar hem ýatdylar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Uzak günläp dumly-duşa ot sowurýan gyzgyn Gün ýaňyja batypdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Ömrüzaýa ýyldyz kimin bataýyn, Şu ýerlerde hiç kararym ýok meniň. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

 4. Uly zyýan çekmek, zyýan görmek.

  • Söwda edip batmak.

 5. Sanjylmak, çümmek, dürtülmek.

  • Elime tiken batdy.

gama batmak

seret gam

 • Ýene-de Ýegorjyk birden gama batdy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

gara dere batmak

seret der

 • Bir haýukdan soň, ýorganyň içinde gara dere batyp, hopugyp ýerinden galdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

gaýga batmak

seret gaýgy

 • Artygyň gaýga batanyna dözüp bilmedik Aýna: --Wiý, oglan, saňa näme bolaýdy? -- diýip sorasy geldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

iňkise batmak

seret iňkis

 • Birdenkä-de agyr iňkise batdym. («Tokmak» žurnaly)

maňza batmak

seret maňyz

 • Biriniň göwnüne ýakan zat beýlekisiniň maňzyna batmaýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Meniň bu sözlerim onuň maňzyna batmadyk bolara çemeli. (B. Pürliýew. Ilkinji gün)

oýa batmak

seret pikire batmak pikire batmak

 • Ol başam barmagyny agzyna ýetirip, uly oýa batdy.

pikire batmak

seret pikir

 • Ol öýe girip, birentek wagtlap çuň pikire batyp oturdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

uka batmak

seret uky

 • Indi ynjalyp, süýji uka batdy. (R. Seýidow, Bagtlylar)

ýüregine batmak

seret ýürek

 • Şol sowuk söz hanjar ýaly onuň ýüregine batýardy, maýda-maýda dograýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • bataly
 • batam
 • batan
 • batana
 • batanam
 • batanda
 • batandan
 • batandygy
 • batandygyny
 • batandyr
 • batanok
 • batansoň
 • batany
 • batanym
 • batanymda
 • batanyna
 • batanyny
 • batar
 • batara
 • batarda
 • batardan
 • batardy
 • batarlar
 • batarmy
 • batarsyň
 • bataryna
 • bataýma
 • bataýyn
 • batdy
 • batdygy
 • batdyk
 • batdylar
 • batdym
 • batdyr
 • batdyň
 • batdyňmy
 • batjagyna
 • batjak
 • batma
 • batmady
 • batmaga
 • batmagy
 • batmagyna
 • batmagyny
 • batmagynyň
 • batmagyň
 • batmajak
 • batmak
 • batmakdan
 • batmaklygyna
 • batmaklygyň
 • batmaklyk
 • batmaly
 • batman
 • batmana
 • batmanam
 • batmandan
 • batmanlyk
 • batmanym
 • batmanyny
 • batmanyň
 • batmasam
 • batmasy
 • batmaz
 • batmazdy
 • batmazlyk
 • batmazynyň
 • batmaýan
 • batmaýar
 • batmaýardy
 • batsa
 • batsa-da
 • batsak
 • batsam
 • batsaň
 • batsyn
 • batyp
 • batypdy
 • batypdyr
 • batyň
 • batýan
 • batýandygyny
 • batýandyr
 • batýança
 • batýar
 • batýar-da
 • batýardy
 • batýardylar
 • batýardym
 • batýarka
 • batýarlar
 • batýaryn
 • batýarys