basyrmak ba‧syr‧mak işlik

 1. Biriniň ýa-da bir zadyň üstüni ýapmak, örtmek.

  • Tok uran adamy gum bilen basyrmak zyýanlydyr.

  • Döläniň üstüni basyrmak.

 2. Syry gizlemek, günäni ýaşyrmak, kemçiligi, ýalňyşlygy paş etmezlik.

  • Kemçiligiň üstüni basyrmak bolmaz.

 3. Jüýje çykartmak üçin kürk bolan towugyň aşagyna ýumurtga salyp oturtmak.

  • Men şol ýagyşlyk ýylyň ýazy iki towuk basyrdym. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 4. Gatyk etmek üçin bişen süýde gönezlik atyp, gabyň üstüni örtüp goýmak.

  • Gyzym sen okuwyňa gitmänkäň, süýdi bişir-de, basyryp goý. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ondan soň geçi agşam süýdüni bişirip, basyryp, gowy gatykdan bir ýanlyk edip, ertesi arkasyna göterip, kazynyň ýanyna gidipdir. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)


Duş gelýän formalary
 • basyran
 • basyrar
 • basyraýyn
 • basyraýynmy
 • basyrdy
 • basyrdygy
 • basyrdyk
 • basyrdylar
 • basyrdym
 • basyrdyňmy
 • basyrjagam
 • basyrma
 • basyrmaga
 • basyrmagyny
 • basyrmagyň
 • basyrmak
 • basyrmakda
 • basyrmakdan
 • basyrmalar
 • basyrmaly
 • basyrmaň
 • basyrsa
 • basyryp
 • basyrypdym
 • basyrypdyr
 • basyrypdyrlar
 • basyryň
 • basyrýan
 • basyrýar
 • basyrýardy
 • basyrýarlar