basmak bas‧mak işlik

 1. Agram salmak, üstünden aşaklygyna gysmak.

  • Indi çep pedaly bas-da, goýberme, çetki sag pedaly ýuwaşja bas -- diýdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Sag eline laýyk gelip duran ýylpyldawuk metallary basdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ýandagy bassaň, küde bolar, bedäni bassaň-pide. (nakyl)

 2. Üstün çykmak, boýun egdirmek, ýeňmek.

  • Iki golsuz, bir aýaksyz adamyny basmak bolsa duşmana has hem ýeňil düşjegini bilýärin. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Bir ýere toplamak, üýşürmek, toplanmak, üýşmek.

  • Olaryň yk tarapyny gar basypdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Oty bassyrmanyň üstüne basdym. Ýandak basmak. Odun basmak.

 4. Aralaşmak, örtmek.

  • Ol çal saçly, ýüzüni ýygyrt basan adam bolupdyr. («Tokmak» žurnaly)

  • Eti garynja basypdyr.

 5. Türmä salmak, tussag etmek, ýüklemek, urmak.

  • Eziz bolup duran düzgünsiz nyzamy bolup, atlary eşelona basmaga höküm berdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

bagra basmak

seret bagyr

 • Knýaz zyba gyzy bagryna basdy. (A. S. Puşkin, Ertekiler)

basan ýerinden ot çykmak

Gaýratly, edenli bolmak, dogumly bolmak.

 • Ýaş gözleri ýanyp duran, basan ýerinden ot çykýan gelniň demi-demine ýetmeýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

dag basmak

seret dag 2

 • Gurduň endamyna daglar basmaga başladylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

der basmak

seret der

 • Ony gara der basdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

gara basmak

seret gara

keçe basmak

seret keçe

 • Aýalym aýalyňa keçe basyşýar, ol nä iş dälmi? (Tokmak» žurnaly)

uky basmak

seret uky

 • Uky basan guş görende, Ýyldyrym dek uçup barar. («Mydam Taýýar» gazeti)

Yzyny basyp ýatmak

Hil, mukdar, dereje taýdan bäri ýanynda bolmak, deňräk bolmak.

 • Soltansöýün ýöne bir soltan bolman, Myralynyň yzyny basyp ýatan şahyr ekeni. (Myraly)


Duş gelýän formalary
 • basaly
 • basalyň
 • basan
 • basana
 • basanda
 • basandan
 • basandygy
 • basandygyna
 • basandygyny
 • basandyklaryny
 • basandyr
 • basanlar
 • basanlaram
 • basanlaryna
 • basanlarynda
 • basanlarynyň
 • basanok
 • basanoklar
 • basansoň
 • basany
 • basanym
 • basanymy
 • basanymyzda
 • basanynda
 • basanyny
 • basanyň
 • basanyňda
 • basar
 • basara
 • basardan
 • basardy
 • basardylar
 • basarlar
 • basarlyk
 • basarmy
 • basarsyň
 • basary
 • basaryn
 • basarys
 • basasy
 • basaýdy
 • basaýjak
 • basaýmaga
 • basaýmaly
 • basaýmasak
 • basaýmasalar
 • basaýmasaň
 • basaýsa
 • basaýsak
 • basaýyn
 • basaýynmy
 • basaýyň
 • basdy
 • basdy-da
 • basdygymy
 • basdyk
 • basdylar
 • basdym
 • basdymy
 • basdyr
 • basdyň
 • basgyn
 • basjagy
 • basjagyny
 • basjak
 • basjakdy
 • basjakdygyny
 • basjakdym
 • basjaklar
 • basjakmy
 • basma
 • basmady
 • basmadyk
 • basmadym
 • basmaga
 • basmaga-da
 • basmagy
 • basmagymyz
 • basmagyna
 • basmagyndan
 • basmagyny
 • basmagynyň
 • basmagyň
 • basmagyňa
 • basmajak
 • basmak
 • basmakda
 • basmakdan
 • basmakdyr
 • basmaklaryna
 • basmaklygy
 • basmaklyk
 • basmalar
 • basmalary
 • basmalaryndan
 • basmalaryny
 • basmaly
 • basmalyk
 • basman
 • basmana
 • basmandyr
 • basmany
 • basmanyma
 • basmanyň
 • basmasa
 • basmasam
 • basmasaň
 • basmasaňyzam
 • basmasy
 • basmasydyr
 • basmasyn
 • basmasyna
 • basmasynlar
 • basmaz
 • basmazlar
 • basmazlygy
 • basmazlyk
 • basmaýan
 • basmaýar
 • basmaýarlar
 • basmaýynmy
 • basmaň
 • basmyş
 • bassa
 • bassa-da
 • bassalar
 • bassam
 • bassaň
 • bassyn
 • bassynlar
 • basybam
 • basyp
 • basypdy
 • basypdylar
 • basypdym
 • basypdyr
 • basypdyr-da
 • basypdyrlar
 • basyň
 • basýan
 • basýana
 • basýandygy
 • basýandygyna
 • basýandygyny
 • basýandyr
 • basýandyrlar
 • basýanlygy
 • basýanlygydyr
 • basýanlygyny
 • basýanyna
 • basýança
 • basýar
 • basýar-da
 • basýardy
 • basýardylar
 • basýarlar
 • basýarsyň
 • basýaryn