basgy bas‧gy

 1. Dyknyşyk, basa-bas.

 2. Özüňi ýitirip çaşmaklyk, başagaýlyk, aljyraňňylyk.

  • Ynançly berkitmeleri ýumrulyp böwsülenden soň, özleriniň basgy bolup gaçan goşunlaryny halas etmek üçin nemesler rezerwlerini söweşe süren bolmaga çemeli. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Hiý, şeýle-de bir basgy astynda galmak bormy? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • basga
 • basgylar
 • basgylary
 • basgylyga
 • basgysy
 • basgysyny
 • basgysynyň