basalyk ba‧sa‧lyk at

Aram, göwünlik, rahatlyk, ynjalyk, çydam.

  • Emma il-günden utanyp, ýüregine basalyk berýär. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Men özüme basalyk berjek boldum. (M. Gorkiý, Eserler)

  • Emma ol özüni mertlerçe saklap, beýlekilere-de basalyk bolýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Men birden gaharlanyp, gygyrsam gygyrypdyryn-da, sen beri maňa basalyk bolsaň bolmaýarmy? (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem basalyk - basalygy.


Duş gelýän formalary
  • basalykly