barmak bar‧mak 1 at

Anatomiýa Penjäniň ýa-da daraklygyň aýry-aýry bogunly bölekleri, el-aýagyň gutarýan ujy.

 • Eliniň başam barmagy bilen düwmäni basdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ol barmagyň hünärli köp zatlary döredýär. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Başam barmak baş getir. (Sanawaç)

 • Bilen bilenin işlär, bilmedik barmagyn dişlär. (nakyl)

 • Bal tutan barmagyny ýalar. (nakyl)

barmak dişlemek

 1. Geň galmak, haýran bolmak;.

 2. Eden işiňe ökünmek.

bäş barmagyň ýaly bilmek

Örän gowy bilmek.

 • Ol maşynyň ähli böleklerini bäş barmagy ýaly bilýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

barmak bar‧mak 2 işlik

 1. Bir ýere ýa-da biriniň ýanyna gelmek, gitmek, ýetmek.

  • Siz ýoldaşyňyzyň ýanyna barmak isleýärsiňizmi? Myhman ýerime bardym-da, iş oňarmaýanlygymy aýtdym. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Bar okaram, gel okaram, barmasaň, gelmeseň, ara ýolda döwül okaram. (Sanawaç)

 2. Belli bir derejede, depginde öňe hereket etmek, gitmek.

  • Bularyň döwek işleri şowly barýardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän işligi bilen birlikde ýakynlaşmagy görkezýär.

 4. Alyp barmak, bolup bolmak, ýakyp barmak, ýetip barmak we ş. m.

baryp ýatan

Iň gowy ýa-da iň erbet, aňrybaşy.

etek alty ýeň ýedi bolup barmak

Hasanaklap barmak, alakjap barmak.

hak öýüne barmak

Gurban bolmak, ölmek.


Duş gelýän formalary
 • baraly
 • baralyň
 • baram
 • baramok
 • baran
 • barana
 • baranam
 • baranda
 • barandan
 • barandy
 • barandygy
 • barandygyna
 • barandygynda
 • barandygyny
 • barandyklary
 • barandyklaryny
 • barandyr
 • baranlar
 • baranlara
 • baranlaram
 • baranlardan
 • baranlary
 • baranlarynda
 • baranlaryndan
 • baranlarynyň
 • baranlaryň
 • baranlygy
 • baranlykda
 • baranmyş
 • baranok
 • baranokdy
 • baranoklar
 • baransoň
 • barany
 • baranym
 • baranyma
 • baranymda
 • baranymdan
 • baranymy
 • baranymyz
 • baranymyza
 • baranymyzda
 • baranymyzdan
 • baranyna
 • baranynda
 • baranyndan
 • baranyny
 • baranynyň
 • baranyň
 • baranyňa
 • baranyňda
 • baranyňdan
 • baranyňy
 • baranyňyzda
 • baranyňyzdan
 • baranyňyzy
 • barar
 • barar-da
 • barara
 • bararda
 • barardan
 • barardy
 • barardyk
 • barardylar
 • barardym
 • barardyň
 • bararka
 • bararlar
 • bararly
 • bararmy
 • bararmyka
 • bararsyň
 • bararsyňyz
 • bararyma
 • bararymyza
 • bararyn
 • bararyna
 • bararyndan
 • bararys
 • bararysmy
 • barasy
 • barasym
 • barasyň
 • barasyňyz
 • baraý
 • baraýan
 • baraýdy
 • baraýjak
 • baraýma
 • baraýmaga
 • baraýmagym
 • baraýmagyndan
 • baraýmak
 • baraýmaly
 • baraýmalymy
 • baraýmasa
 • baraýmasaň
 • baraýmasyn
 • baraýmaz
 • baraýsa
 • baraýsak
 • baraýsam
 • baraýsaň
 • baraýsyn
 • baraýyn
 • baraýyň
 • baraýýar
 • baraňok
 • bardy
 • bardy-da
 • bardygam
 • bardygy
 • bardygym
 • bardygymyz
 • bardygymyzy
 • bardygyna
 • bardygynda
 • bardygyndan
 • bardygyny
 • bardygynyň
 • bardygyça
 • bardygyň
 • bardygyňy
 • bardyk
 • bardyk-da
 • bardyklary
 • bardyklaryny
 • bardykça
 • bardylar
 • bardylarmy
 • bardym
 • bardym-da
 • bardymy
 • bardyr
 • bardyň
 • bardyň-da
 • bardyňmy
 • bardyňyz
 • bardyňyzmy
 • bargyn
 • barjagam
 • barjagy
 • barjagymy
 • barjagyna
 • barjagyny
 • barjagyň
 • barjagyňy
 • barjagyňyzy
 • barjak
 • barjakdy
 • barjakdygy
 • barjakdygyna
 • barjakdygyny
 • barjakdyklaryny
 • barjakdym
 • barjaklar
 • barjaklary
 • barjaklaryna
 • barjaklaryny
 • barjakmyka
 • barma
 • barmady
 • barmadygy
 • barmadyk
 • barmadylar
 • barmadym
 • barmadyň
 • barmadyňmy
 • barmaga
 • barmaga-da
 • barmagam
 • barmagy
 • barmagydyr
 • barmagym
 • barmagyma
 • barmagymdaky
 • barmagymy
 • barmagymyz
 • barmagymyzy
 • barmagymyzyň
 • barmagymyň
 • barmagyn
 • barmagyna
 • barmagynda
 • barmagyndaky
 • barmagyndan
 • barmagyny
 • barmagynyň
 • barmagyň
 • barmagyňa
 • barmagyňy
 • barmagyňyz
 • barmagyňyzy
 • barmajaga
 • barmajagy
 • barmajagym
 • barmajagymy
 • barmajagymyzy
 • barmajagyna
 • barmajagyny
 • barmajak
 • barmajakdygy
 • barmajakdygyny
 • barmak
 • barmakda
 • barmakdan
 • barmakdy
 • barmakdyr
 • barmaklar
 • barmaklara
 • barmaklarda
 • barmaklary
 • barmaklarym
 • barmaklarymy
 • barmaklarymyň
 • barmaklaryna
 • barmaklarynda
 • barmaklaryndan
 • barmaklaryny
 • barmaklarynyň
 • barmaklaryň
 • barmaklaryňy
 • barmaklyga
 • barmaklygy
 • barmaklygyna
 • barmaklygynyň
 • barmaklygyň
 • barmaklyk
 • barmakçy
 • barmalaryna
 • barmalaryny
 • barmaly
 • barmalydy
 • barmalydygy
 • barmalydygymy
 • barmalydygyna
 • barmalydygyny
 • barmalydygynyň
 • barmalydym
 • barmalydyr
 • barmalydyrlar
 • barman
 • barmana
 • barmandy
 • barmandygy
 • barmandygyny
 • barmandym
 • barmandyr
 • barmanlygy
 • barmansoň
 • barmany
 • barmanyna
 • barmarsyň
 • barmarsyňyz
 • barmaryn
 • barmarys
 • barmasa
 • barmasa-da
 • barmasak
 • barmasalar
 • barmasam
 • barmasamam
 • barmasaň
 • barmasaňyz
 • barmasy
 • barmasyn
 • barmasynam
 • barmasynlar
 • barmasyny
 • barmaz
 • barmazdan
 • barmazdy
 • barmazdym
 • barmazlar
 • barmazlygy
 • barmazlygyna
 • barmazlygyň
 • barmazlyk
 • barmazlykdy
 • barmazlykdyr
 • barmazmyka
 • barmazy
 • barmazyndan
 • barmaýan
 • barmaýana
 • barmaýandy
 • barmaýandygy
 • barmaýandygyna
 • barmaýandygyny
 • barmaýandygynyň
 • barmaýandyklaryny
 • barmaýanlygy
 • barmaýanlygyny
 • barmaýanlygyň
 • barmaýany
 • barmaýanyna
 • barmaýanyny
 • barmaýar
 • barmaýardy
 • barmaýardylar
 • barmaýardym
 • barmaýarlar
 • barmaýarsyň
 • barmaýaryn
 • barmaýsaňyz
 • barmaýyn
 • barmaýynmy
 • barmaň
 • barmyş
 • barsa
 • barsa-da
 • barsady
 • barsagam
 • barsak
 • barsak-da
 • barsalar
 • barsam
 • barsamam
 • barsana
 • barsaň
 • barsaň-da
 • barsaňam
 • barsaňyz
 • barsyn
 • barsynlar
 • barybam
 • baryp
 • barypdy
 • barypdyk
 • barypdylar
 • barypdym
 • barypdyr
 • barypdyr-da
 • barypdyrlar
 • barypdyrys
 • barypsyň
 • barypsyňyz
 • baryň
 • barýan
 • barýan-da
 • barýana
 • barýanam
 • barýanda
 • barýandan
 • barýandygy
 • barýandygymy
 • barýandygymyz
 • barýandygymyza
 • barýandygyna
 • barýandygyndadyr
 • barýandygyndan
 • barýandygyny
 • barýandygynyň
 • barýandyklary
 • barýandyklaryna
 • barýandyklaryndan
 • barýandyklaryny
 • barýandyr
 • barýandyrlar
 • barýandyryn
 • barýandyrys
 • barýanlar
 • barýanlara
 • barýanlaram
 • barýanlardan
 • barýanlardy
 • barýanlardyr
 • barýanlary
 • barýanlaryny
 • barýanlaryň
 • barýanlygy
 • barýanlygydy
 • barýanlygym
 • barýanlygymyz
 • barýanlygyny
 • barýanlygynyň
 • barýanlyklaryny
 • barýanmy
 • barýany
 • barýanym
 • barýanyma
 • barýanymdan
 • barýanymy
 • barýanymyza
 • barýanymyzy
 • barýanyna
 • barýanyndan
 • barýanyny
 • barýanynyň
 • barýanyň
 • barýanyňa
 • barýanyňy
 • barýança
 • barýar
 • barýar-da
 • barýaram
 • barýardy
 • barýardyk
 • barýardylar
 • barýardym
 • barýarka
 • barýarlar
 • barýarmy
 • barýarmyň
 • barýarsyň
 • barýarsyňyz
 • barýaryn
 • barýarys