bar bar 1

[ba:r]

 1. Biriniň ýa-da bir zadyň bolmagyny aňladýan söz.

  • Garaberdi, obanyň içine aýlan, kim bar, kim ýok, derrew bilip gel! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Bir zadyň bardygyna gaýtargy berlende ulanylýan jogap sözi-.

  • Kitabyň barmy? -- Bar.

bar bol

«Arma» diýlende berilýän jogap.

 • Bar bol, Hesel eje, özüňiz hem armaň-da. (D. Agammmedow, Goşgular we Pesalar)

bar bar 1 at

Köplenç dik durlup iýlip-içilýän kiçijik restoran.

bar bar 2

[ba:r]

Ähli, hemme, bütin.

 • Gudok bar güýji bilen turbasyn ýaryp barýar. (A. Nyýazow, Şygyrlar)

 • Işlerimiziň bary düzeldi.

bar bar 3

Atmosfera basyşynyň birligi.


Duş gelýän formalary
 • bar-da
 • bara
 • baradyr
 • baram
 • barda
 • bardadyr
 • bardaky
 • bardan
 • bardy
 • bardygam
 • bardygy
 • bardygym
 • bardygymyz
 • bardygymyzy
 • bardygyna
 • bardygynda
 • bardygyndan
 • bardygyny
 • bardygynyň
 • bardygyň
 • bardygyňy
 • bardyk
 • bardyklary
 • bardyklaryna
 • bardyklaryny
 • bardylar
 • bardylarmy
 • bardym
 • bardymy
 • bardyr
 • bardyram
 • bardyrlar
 • bardyň
 • bardyňmy
 • bardyňyz
 • bardyňyzmy
 • barja
 • barlar
 • barlara
 • barlarda
 • barlardan
 • barlary
 • barlarymdan
 • barlaryn
 • barlaryna
 • barlaryny
 • barlaryň
 • barlaýyn
 • barly
 • barlydyr
 • barlyga
 • barlygam
 • barlygy
 • barlygydy
 • barlygydyr
 • barlygym
 • barlygymda
 • barlygymdanam
 • barlygymy
 • barlygymyzy
 • barlygyna
 • barlygynam
 • barlygynda
 • barlygyndadyr
 • barlygyndamy
 • barlygyndan
 • barlygyndanam
 • barlygyndanmy
 • barlygyny
 • barlygynyň
 • barlygyň
 • barlygyňdan
 • barlygyňdy
 • barlygyňdyr
 • barlygyňy
 • barlygyňyzy
 • barlygyňyzyň
 • barlyk
 • barlykda
 • barlykdan
 • barlykdyr
 • barlylar
 • barlylara
 • barlylaryň
 • barlylygyny
 • barlylyk
 • barlylykdan
 • barlyny
 • barlynyň
 • barlysy
 • barlyň
 • barmy
 • barmydyr
 • barmyka
 • barmyş
 • barmyşam
 • barmyşmy
 • barsyz
 • barsyň
 • bary
 • bary-da
 • barydyr
 • barym
 • barymdan
 • barymmy
 • barymy
 • barymyz
 • barymyza
 • barymyzda
 • barymyzdan
 • barymyzy
 • barymyzyň
 • baryn
 • baryna
 • barynam
 • barynda
 • baryndan
 • baryny
 • baryny-da
 • barynyň
 • baryça
 • baryň
 • baryňa
 • baryňam
 • baryňda
 • baryňy
 • baryňyz
 • baryňyza
 • baryňyzy
 • baryňyzyň
 • barça