baha ba‧ha at

 1. Bir zadyň gymmaty, nyrhy.

  • Bir bagdak gülüň bahasy näçe? -- diýip, ondan soraýar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Okuwçylaryň bilim derejesini görkezýän belgi.

  • Ekzamenlerde baha bilimiňe görä goýulýar.

 3. Bir zadyň ähmiýetini, roluny, derejesini kesgitleýiş.

  • Adama daşyndan seredip, baha bermeli däl ekeni. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Seýdi bedewiň şol döwürde durmuşdaky tutýan ornuna hem uly baha beripdir. («Edebiýat»)

  • Her bu kim habara özüçe baha berdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

baha kesmek

Nyrhyny belli etmek, nyrh kesmek.

bahasyny ýetirmek

Laýyk bahasyny bermek.

belli bahasy ýok

Örän gowy, örän ähmiýetli.

 • Onuň çopan üçin belli bahasynyň ýokdugyny aýtdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • baha-da
 • bahada
 • bahadaky
 • bahadan
 • bahadanam
 • bahadyr
 • bahalar
 • bahalara
 • bahalaram
 • bahalarda
 • bahalardaky
 • bahalardan
 • bahalardyr
 • bahalary
 • bahalary-da
 • bahalarydyr
 • bahalarymy
 • bahalaryn
 • bahalaryna
 • bahalarynda
 • bahalaryndaky
 • bahalaryndan
 • bahalaryny
 • bahalarynyň
 • bahalaryň
 • bahalaýyn
 • bahaly
 • bahalylary
 • bahalylygy
 • bahalylygyna
 • bahalylygyny
 • bahalysyny
 • baham
 • bahamy
 • bahamyzy
 • bahamyzyň
 • bahamyň
 • bahanam
 • bahany
 • bahanyň
 • bahasam
 • bahasy
 • bahasy-da
 • bahasydyr
 • bahasyn
 • bahasyna
 • bahasynam
 • bahasynda
 • bahasyndaky
 • bahasyndan
 • bahasyndanam
 • bahasyny
 • bahasyny-da
 • bahasynyň
 • bahasyz
 • bahasyzdyr
 • bahasyça
 • bahaň
 • bahaňdan
 • bahaňy
 • bahaňyz
 • bahaňyzy