bada ba‧da 1

[ba:da]

Şol minutda, tizlik bilen, başda, ilki, derrew.

 • Bu kömegi, bu hormaty sal ýada, Gyssanan wagtyňda, ýetişdi bada. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Garry birinji bada hiçbir zat almazlyk niýetindedi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

bir bada

Ilki başda, ýüzüniň ugruna, birden.

 • Goýsalar, bir bada tünegime giderin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

bada ba‧da 2

[ba:da]

Könelişen söz Içgili bokal, içgili rýumka, çakyr, şerap.

 • Haçan öz toýumda bada göterip, Diýerkäm: -- Şu gözel meniň dildarym! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Siz meýlisimizi ýasa döndürdiňiz. Hany, dostlar, badalary göteriň! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)


Duş gelýän formalary
 • bada-da
 • badada
 • badadan
 • badalar
 • badalary
 • badam
 • badama
 • badamda
 • badamy
 • badamyň
 • badamça
 • badany
 • badasyn