başlanmak baş‧lan‧mak işlik

 1. Ýerine ýetirilip ugralmak, iş ýüzüne geçip başlamak, girişilmek.

 2. Ýüze çykmak, peýda bolmak, döremek.

  • Bu iki maşgalanyň baştutanlarynyň arasynda başlanan dostluk hem tötän ýerden döremändi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Garakçylar hakyndaky gürrüň başlanan wagtynda, şu adamda bir hili düşnüksiz gozgalaň başlandy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 3. Düşüp, girip ugramak.

  • Çigreklije ýaz günleri başlanypdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • başlanaly
 • başlanam
 • başlanan
 • başlananda
 • başlanandan
 • başlanandygy
 • başlanandygyna
 • başlanandygyndan
 • başlanandygyny
 • başlanandygynyň
 • başlanandyr
 • başlananlygy
 • başlananmyş
 • başlananok
 • başlanansoň
 • başlanany
 • başlananyna
 • başlananyndan
 • başlananyny
 • başlanar
 • başlanardy
 • başlanarly
 • başlanaryna
 • başlanaýan
 • başlandam
 • başlandy
 • başlandygy
 • başlandygymy
 • başlandygyna
 • başlandygyny
 • başlandygynyň
 • başlandyklary
 • başlandyklaryny
 • başlandymy
 • başlandyr
 • başlanjagy
 • başlanjagyna
 • başlanjagyny
 • başlanjagynyň
 • başlanjak
 • başlanjakdygy
 • başlanjakdygyny
 • başlanjakdyr
 • başlanlary
 • başlanlarynda
 • başlanlaryndan
 • başlanlaryny
 • başlanlaryň
 • başlanlygy
 • başlanlygydyr
 • başlanlygyndan
 • başlanlygyny
 • başlanma
 • başlanmady
 • başlanmadyk
 • başlanmaga
 • başlanmagy
 • başlanmagydyr
 • başlanmagyna
 • başlanmagynda
 • başlanmagyndan
 • başlanmagyny
 • başlanmagynyň
 • başlanmajak
 • başlanmak
 • başlanmakçy
 • başlanmaly
 • başlanmalydygyna
 • başlanmalydygyny
 • başlanmalydyr
 • başlanman
 • başlanmandy
 • başlanmandygyny
 • başlanmandyr
 • başlanmasa
 • başlanmasy
 • başlanmasyn
 • başlanmazdan
 • başlanmazyndan
 • başlanmazynyň
 • başlanmaýandygyny
 • başlanmaýar
 • başlanmyş
 • başlansa
 • başlansa-da
 • başlansyn
 • başlanyp
 • başlanypdy
 • başlanypdyr
 • başlanypdyrlar
 • başlanyň
 • başlanýan
 • başlanýandygy
 • başlanýandygyna
 • başlanýandygyndan
 • başlanýandygyny
 • başlanýandyr
 • başlanýanlygy
 • başlanýanlygyny
 • başlanýança
 • başlanýar
 • başlanýardy
 • başlanýarlar
 • başlanýarmy