başarmak işlik

Oňaryp bilmek, bir işiň hötdesinden gelip bilmek, bir işi alyp baryp bilmek, oňarmak.

 • Şunuň bilen birlikde, ony çeper sözler arkaly ussatlyk bilen görkezmegi-de başarypdyr. («Edebiýat»)


Duş gelýän formalary
 • başaramok
 • başaran
 • başarana
 • başarandygy
 • başarandygyna
 • başarandygyny
 • başarandyklary
 • başarandyklaryna
 • başarandyklaryny
 • başaranlar
 • başaranlaryny
 • başaranok
 • başaranoklar
 • başaranyň
 • başaranyňy
 • başarar
 • başarardy
 • başarardylar
 • başarardym
 • başararlar
 • başararmyka
 • başararsyň
 • başararyn
 • başararys
 • başarasyň
 • başaraýjak
 • başaraňok
 • başardy
 • başardygymdan
 • başardygymyzdan
 • başardygyndan
 • başardygyça
 • başardygyňdan
 • başardygyňça
 • başardyk
 • başardyklaryndan
 • başardylar
 • başardym
 • başardyň
 • başardyňyz
 • başarjagy
 • başarjagyma
 • başarjagyňyzy
 • başarjak
 • başarjakdygy
 • başarjakdygymyzy
 • başarjakdygyny
 • başarjakdygyňyza
 • başarjakdyr
 • başarma
 • başarmady
 • başarmadyk
 • başarmadylar
 • başarmadym
 • başarmadymy
 • başarmadyň
 • başarmaga
 • başarmagy
 • başarmagymyz
 • başarmagyna
 • başarmagyň
 • başarmajak
 • başarmajaklaryny
 • başarmak
 • başarmakda
 • başarmakdan
 • başarmakdyr
 • başarmaklary
 • başarmaklyga
 • başarmaklygy
 • başarmaklyk
 • başarmaklykdyr
 • başarmaly
 • başarmalydygy
 • başarmalydygyna
 • başarmalydygyny
 • başarmalydyr
 • başarmalydyrlar
 • başarman
 • başarmana
 • başarmanam
 • başarmandy
 • başarmandygyny
 • başarmandyklaryny
 • başarmandyr
 • başarmandyrlar
 • başarmandyryn
 • başarmanlygy
 • başarmanmy
 • başarmansoň
 • başarmany
 • başarmarsyň
 • başarmarsyňyz
 • başarmaryn
 • başarmarys
 • başarmasa
 • başarmasa-da
 • başarmasam
 • başarmasamam
 • başarmasaň
 • başarmasaňyz
 • başarmasy
 • başarmaz
 • başarmazdy
 • başarmazlar
 • başarmazlyk
 • başarmazlykda
 • başarmazlykdan
 • başarmazmyka
 • başarmaýan
 • başarmaýandygymy
 • başarmaýandygyny
 • başarmaýandyklary
 • başarmaýanlar
 • başarmaýanlygymyz
 • başarmaýanlygyndadyr
 • başarmaýanlygyny
 • başarmaýany
 • başarmaýar
 • başarmaýardy
 • başarmaýarlar
 • başarmaýarsyň
 • başarmaýaryn
 • başarsa
 • başarsa-da
 • başarsak
 • başarsalar
 • başarsam
 • başarsaň
 • başarsaňam
 • başarsaňyz
 • başarsaňyzam
 • başaryp
 • başarypdy
 • başarypdylar
 • başarypdyr
 • başarypdyrlar
 • başaryň
 • başarýan
 • başarýanam
 • başarýandygy
 • başarýandygymy
 • başarýandygymyz
 • başarýandygyna
 • başarýandygyny
 • başarýandyklary
 • başarýandyklaryny
 • başarýandyr
 • başarýandyryn
 • başarýanlar
 • başarýanlardyr
 • başarýanlary
 • başarýany
 • başarýanyň
 • başarýança
 • başarýar
 • başarýaram
 • başarýardy
 • başarýardylar
 • başarýardyň
 • başarýarlar
 • başarýarsyňyz
 • başarýaryn
 • başarýarys