bürjeşmek bür‧jeş‧mek işlik

Ýygyrt-ýygyrt bolmak, ýygrylmak, bürülmek.

  • Onuň saç-sakgaly elli ýyllyk durmuşyň bütin jebir-süteminden horlanan adamyňky ýaly agaryp ýüz-gözi bürjeşipdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • bürjeşip
  • bürjeşipdi