bürüşmek bü‧rüş‧mek işlik

 1. Ýygrylmak, çytylmak.

  • Onuň çep gözüniň ýokary gatlagy peşehorda çykyp gutulan ýaly bürşüpdir. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Birden ene çytyk gaşy bürüşdi. (A. Atajanow, Iki poema)

 2. Endamyň bir ýeri ýa-da başga bir zat oda ýa-da gaýnan suwa ýanyp çürüşmek.

  • Olar bütinleý oda gowrulyp bürşüpdirler. (O. Gonçar, Baýdak göterijiler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem bürüşmek - bürşer, bürşüpdir.


Duş gelýän formalary
 • bürüşdi
 • bürüşmegi
 • bürüşmek
 • bürüşýärler
 • bürşen
 • bürşüp
 • bürşüpdir
 • bürşüpdirler
 • bürşüpjik