bükürdi bü‧kür‧di

Haýwanlaryň iki baka dabyranda çykýan aýak sesi; haýwanlaryň mesliginden bökjekläp oýnaklaýşy.

  • Göle gorkuly gözlerini öňküdende beter mölertdi we ürküp bükürdini urdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Emma Ataýry gelinden Meleguş hem gaçdy, ony öz ýanyna eltmän, bükürdi urdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • bükürdini