bölek bö‧lek

[bö:lek]

 1. Bitewiden bölünen zat, bir zadyň belli bir mukdary, tike.

  • Tilki az ýörän, köp ýörän. Bir bölek etiň üstünden baryp, ol eti iýjek bolupdyr. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 2. Tarap, künjek, topar.

  • Goçmyradyň howlysy Aşgabat şäheriniň günbatar-demirgazyk böleginde ýerleşýärdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bölek - bölegi.

aýyň bölegi

seret

 • Onuň aýyň bölegi ýaly ýüzini, nogta gara saçlaryny, geýimlerini tozan basypdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • bölege
 • bölegem
 • bölegi
 • bölegi-de
 • bölegidi
 • bölegidir
 • bölegimi
 • bölegimiz
 • bölegimize
 • bölegin
 • böleginde
 • bölegindedi
 • böleginden
 • bölegindenem
 • bölegindäki
 • bölegine
 • böleginem
 • bölegini
 • bölegini-de
 • böleginiň
 • böleginiňki
 • bölegiň
 • bölegiňe
 • bölegiňi
 • bölegiňizi
 • bölekde
 • bölekden
 • bölekdi
 • bölekdir
 • bölekdäki
 • bölekler
 • bölekler-de
 • böleklerde
 • böleklerden
 • böleklerdir
 • böleklerdäki
 • böleklere
 • bölekleri
 • bölekleri-de
 • bölekleridir
 • böleklerimiz
 • böleklerimizdir
 • böleklerimizi
 • böleklerin
 • böleklerinde
 • böleklerinden
 • böleklerindäki
 • böleklerine
 • böleklerinem
 • böleklerini
 • bölekleriniň
 • bölekleriniňem
 • bölekleriň
 • bölekleýin
 • bölekli
 • bölekligi
 • böleklik
 • böleklikden
 • bölekliligi
 • böleklilik
 • böleksiz