bökjeklemek bök‧jek‧le‧mek işlik

 1. Towsup-towsup gitmek, towsaklamak, bökejeklemek.

  • Şu bolşuň bilen bökjekläp ýörseň-ä gelişmän hem durjak däl! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 2. Göçme manyda Şadyýan oýnamak, şatlyk etmek.

  • Olar «öz-özünden gaýnaýar» diýýärler -- diýip, begenjinden ýaňa bökjekläsi gelip gepledi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Firidunyň ýüregi sabyrsyzlyk bilen bökjekledi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • bökjekledi
 • bökjeklemek
 • bökjeklemäge
 • bökjekleýän
 • bökjekleýäne
 • bökjekleýär
 • bökjekleýärdi
 • bökjeklän
 • bökjekläp
 • bökjeklär
 • bökjeklär-de
 • bökjekläsi