azar at

[aza:r]

 1. Agyry, yza, kesel, dert.

  • Onuň endamynyň azarlarymy, ýa-da pikir-hyýaly ony horlaýarmy, garaz, Gurduň gözüne uky gelmeýärdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Horluk, azap, jebir, kynçylyk.

  • Olaryň azarlaryny bize ýetirmeýärler.

  • Günbe-günden beterläp, Artýardy meň azarym. (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Biz çekilen azarlaryň tiz soňuna çykdyk. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

azar bermek

Birahat etmek, ynjalyk bermezlik, horlamak, ynjatmak.

 • Gyzka Amansoltanyň Nepese azar berýän, gödek degişýän wagtlary bolýardy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

azar bolmak

Dert bolmak, iş bolmak.

 • Emma welin, men şeýle erbet garagolçulygym sebäpli Gurban aga uly zyýan berenime, ile-güne hem uly azar bolanyma, öz janymy gynanyma düşündim. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

azar edinmek

Alada, ünji etmek, ynjalyksyzlanmak.

 • Siz azar edinmäň, meniň agyrýan ýerim ýok. (M. Gorkiý, Ene)

azara galmak

seret azar edinmek

 • Azara galyp geleniňiz üçin köp sag boluň! («Tokmak» žurnaly)

azara goýmak

Aladalandyrmak, görgä goýmak.

 • Agyr ýaraly teni, Azara goýdy meni. (A. Kekilow, Söýgi)


Duş gelýän formalary
 • azara
 • azaram
 • azardan
 • azardy
 • azardygymy
 • azardyr
 • azarlar
 • azarlardan
 • azarlary
 • azarlarymy
 • azarlaryna
 • azarlaryny
 • azarlarynyň
 • azarlaryň
 • azarly
 • azarlylar
 • azarmyka
 • azarsyz
 • azary
 • azarym
 • azaryma
 • azaryn
 • azaryna
 • azaryndan
 • azaryny
 • azaryny-da
 • azarynyň
 • azaryň
 • azaryňa
 • azaryňy