asmak işlik

 1. Bir zatdan sallap goýmak, bir zada ildirmek, dakmak, goýmak.

 2. Dara çekip, ölüm jezasyny bermek.

  • Dartyp dar agaçdan asyp niçesin. Hökümni zor bilen ýöreden kanun. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

bir aýakdan asmak

Parh goýmazlyk, bir meňzeş hasaplamak.

 • Ine, şu sözlerden çykarsaň many, Asma bir aýakdan hemme ynsany. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

gulak asmak

seret gulak

 • Siz bir zat aýtsaňyz, olar hökman gulak asarlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

nahar asmak

Iýer ýaly bir zat bişirip başlamak, nahar taýýarlamak.


Duş gelýän formalary
 • asaly
 • asalyň
 • asam
 • asan
 • asana
 • asanda
 • asandygy
 • asanlarynda
 • asanlygy
 • asanmyş
 • asanok
 • asanokdy
 • asanoklar
 • asar
 • asara
 • asardy
 • asardyňyz
 • asarlar
 • asarsyňyz
 • asaryn
 • asasy
 • asaýdy
 • asaýmaly
 • asaýmasalar
 • asaýsynlar
 • asdy
 • asdy-da
 • asdyklary
 • asdylar
 • asdym
 • asdyr
 • asdyň
 • asgyn
 • asjagyny
 • asjak
 • asma
 • asmady
 • asmadygy
 • asmadyk
 • asmadym
 • asmadyň
 • asmaga
 • asmagy
 • asmagyň
 • asmagyňyzy
 • asmajak
 • asmak
 • asmakdan
 • asmaklaryny
 • asmaklygyň
 • asmaklyk
 • asmakçy
 • asmaly
 • asmalydy
 • asmalydygyny
 • asmalydyr
 • asmalyk
 • asmalymy
 • asman
 • asmana
 • asmanam
 • asmanda
 • asmandady
 • asmandan
 • asmandanmy
 • asmandy
 • asmandyr
 • asmandyr-da
 • asmandyrlar
 • asmandyňyz
 • asmanlar
 • asmanlara
 • asmanlary
 • asmanlaryň
 • asmany
 • asmanym
 • asmanyma
 • asmanymdan
 • asmanymyz
 • asmanymyzyň
 • asmanymyň
 • asmanyna
 • asmanynda
 • asmanyny
 • asmanynyň
 • asmanyň
 • asmanyňda
 • asmanyňdan
 • asmanyňy
 • asmaryn
 • asmasa
 • asmasalar
 • asmasaň
 • asmasynyň
 • asmaz
 • asmazdylar
 • asmazlyga
 • asmazlyk
 • asmaýan
 • asmaýandan
 • asmaýanlaryň
 • asmaýar
 • asmaýardy
 • asmaýardylar
 • asmaýarlar
 • asmaýaryn
 • asmaň
 • assa
 • assady
 • assadyň
 • assalar
 • assam
 • assana
 • assaň
 • assaňam
 • assaňyz
 • assyn
 • asybam
 • asyp
 • asypdy
 • asypdylar
 • asypdyr
 • asypdyrlar
 • asyň
 • asýan
 • asýandygy
 • asýar
 • asýardy
 • asýardylar
 • asýarlar
 • asýarmyň
 • asýaryn
 • asýarys