artyk ar‧tyk sypat

 1. Süýşük, artykmaç, gereginden artyp galan (zat).

  • Kassada goýsaňyz artyk puluňyz, Gerek wagty alyň, boşdur eliňiz. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

 2. Köp, zyýat; başga.

  • On ýyl ýaşadym welin, şondan artygy başartmaýar. (M. Gorkiý, Ene)

  • Manat ýasaýanyň ogly bolanymda-da, şundan artyk pul sowup bilmerin. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 3. Göçme manyda Ajaýyp, aýratyn, tapawutly, juda, gowy.

  • Öňküden-de artyk bolsun owadan. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Onuň ejesi gyzyny çenden artyk söýýärdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Meniň ol gyzlardan nämäm artyk? (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň gyzy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem artyk - artygy.

çenden artyk

Örän köp, gereginden artyk.


Duş gelýän formalary
 • artyga
 • artygam
 • artygrak
 • artygy
 • artygyny
 • artygynyň
 • artygyň
 • artykda
 • artykdan
 • artykdy
 • artykdygy
 • artykdygyna
 • artykdygyny
 • artykdyr
 • artyklardan
 • artyklaryň
 • artykly
 • artyklygy
 • artyklygyna
 • artyklygyndan
 • artyklygyny
 • artyklygynyň
 • artyklygyň
 • artyklyk
 • artyklykdan
 • artyklylar
 • artykmy