armansyz ar‧man‧syz sypat

[arma:nsyz]

Ahmyrsyz, armany bolmadyk, armany galmadyk.

  • Adalat ugrunda öz ömrüni belli maksada gurban edýän adamynyň ömri armansyz geçýär diýen pikiri oýadypdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)