arkasyz ar‧ka‧syz sypat

Tarapdary bolmadyk, goldawsyz; hossarsyz.